لنگرود

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر لنگرود

معصومی نیلوفر

معصومی نیلوفر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

8سال کانونی / 185 آزمون

تجربی
حسن پور شمیم

حسن پور شمیم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

10سال کانونی / 181 آزمون

تجربی
مهدی پور پریزاد معصومه

مهدی پور پریزاد معصومه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

12سال کانونی / 172 آزمون

تجربی
میرمعصومی سیده پریا

میرمعصومی سیده پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

10سال کانونی / 156 آزمون

تجربی
رجائی گلسفیدی آرین

رجائی گلسفیدی آرین

فيزيک مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

7سال کانونی / 121 آزمون

ریاضی
حسینی دریاسری سیده سپیده

حسینی دریاسری سیده سپیده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
کهن سال نالکیاشری کمیل

کهن سال نالکیاشری کمیل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
خوشدل نهال

خوشدل نهال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
دادجو مریم

دادجو مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
خوشحال زهرا

خوشحال زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
تاج آبادی سیده کیانا

تاج آبادی سیده کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رفعتی زهرا

رفعتی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
کامکار فتیده علیرضا

کامکار فتیده علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
حسینی دریاسری سیده ذکیه

حسینی دریاسری سیده ذکیه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پالیزیان پارسا

پالیزیان پارسا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
نوغانچی صالح زهرا

نوغانچی صالح زهرا

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
موسی پور شاهیجان نیلوفر

موسی پور شاهیجان نیلوفر

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
علی خواه دیوشلی سارا

علی خواه دیوشلی سارا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پوریونس لنگرودی فاطمه

پوریونس لنگرودی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت لنگرود

1سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
قضات رعنا

قضات رعنا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
شعوری بیدگلی فرزاد

شعوری بیدگلی فرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نیک خواه علیرضا

نیک خواه علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
علی جانی دریاسری فاطمه

علی جانی دریاسری فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت بندرانزلي

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
میر زاهد فاطمه السادات

میر زاهد فاطمه السادات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فیروزی نیاول آتنا

فیروزی نیاول آتنا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت لنگرود

1سال کانونی / 41 آزمون

زبان
عابدی نرجس

عابدی نرجس

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
طالبی هستی

طالبی هستی

فرش|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

هنر
عباس نژاد امیرحسین

عباس نژاد امیرحسین

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مرزبان پرشکوه هانیه

مرزبان پرشکوه هانیه

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
رضایی ساجده

رضایی ساجده

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

زبان
علیزاده مهدی

علیزاده مهدی

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي صومعه سرا | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
لامعی لنگرودی محمد حسین

لامعی لنگرودی محمد حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
آذر مهر مهدی

آذر مهر مهدی

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
میرزاجانی نگین

میرزاجانی نگین

فرش|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
قربانی بلدسر امیرحسین

قربانی بلدسر امیرحسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت رحيم آباد

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فرجی لات محله محمدرضا

فرجی لات محله محمدرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت لنگرود

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسینی فتیدهی سیده سعیده

حسینی فتیدهی سیده سعیده

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل تحصيل آمل-محل خدمت املش

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فلاح خوش فطرت نرگس

فلاح خوش فطرت نرگس

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عاشوری مائده

عاشوری مائده

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسینی نالکیاشری سید پارسا

حسینی نالکیاشری سید پارسا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مسکین چافی مبینا

مسکین چافی مبینا

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غلامی ذاکری آرامش

غلامی ذاکری آرامش

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
باقری محکی کیمیا

باقری محکی کیمیا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
3/25/2023 8:56:27 PM