تالش

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر تالش


جمشیدی سینا

جمشیدی سینا

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
عزیزنژاد سینا

عزیزنژاد سینا

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت تالش

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
قدیمی امیرمحمد

قدیمی امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سنگتراش محمدامین

سنگتراش محمدامین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نیک وش فرحان

نیک وش فرحان

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت تالش

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ارزبین سینا

ارزبین سینا

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
میرفضلی یاسر

میرفضلی یاسر

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت رضوانشهر

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
6/10/2023 9:03:42 AM
Menu