رشت

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر رشت


مرجبی داکدره علی

مرجبی داکدره علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

7سال کانونی / 184 آزمون

ریاضی
مهرپیما سجاد

مهرپیما سجاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

7سال کانونی / 142 آزمون

ریاضی
اتفاقی داریانی حنانه

اتفاقی داریانی حنانه

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 114 آزمون

ریاضی
خانجانی لیف شاگردی رضا

خانجانی لیف شاگردی رضا

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

ریاضی
انصاری ملیکا

انصاری ملیکا

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
وارسته سوگند

وارسته سوگند

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
بی غم لسکوکلایه مارال

بی غم لسکوکلایه مارال

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

7سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
نوبهار زهرا

نوبهار زهرا

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

6سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
صوفی مهسا

صوفی مهسا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
اسدی لاکه امیرمحمد

اسدی لاکه امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
محمودی نرکی محمدحسین

محمودی نرکی محمدحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
امیدی ترازوج مهرداد

امیدی ترازوج مهرداد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
مداح سیده معصومه

مداح سیده معصومه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
مجلل کیانا

مجلل کیانا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
ابراهیمی فربد کیانا

ابراهیمی فربد کیانا

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
فرحناک مجد بهار

فرحناک مجد بهار

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
تقی زاده سارمه امیررضا

تقی زاده سارمه امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
کشاورز مقدم کیانا

کشاورز مقدم کیانا

مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
مشفق آوا

مشفق آوا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
پیمان سیده مهسا

پیمان سیده مهسا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
نوروزی رحمت آباد ابوالفضل

نوروزی رحمت آباد ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
عزیزی محدثه

عزیزی محدثه

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
مصلحت جو ماکلوانی رضا

مصلحت جو ماکلوانی رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
کوچکی علی

کوچکی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت بندرانزلي

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
میرنصرالهی پارسا سیدسپهر

میرنصرالهی پارسا سیدسپهر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
افشاری محمدرضا

افشاری محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
پارسا دیوشلی سیدعلی

پارسا دیوشلی سیدعلی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
یوسف پور ثناء

یوسف پور ثناء

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
باقرنیا مائده

باقرنیا مائده

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
کوشا زهرا

کوشا زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پارسای مهدیس

پارسای مهدیس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نظری شهربیجاری محمدمهدی

نظری شهربیجاری محمدمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ملکی ماسوله راستین

ملکی ماسوله راستین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
یوسفی نیا یاسمن

یوسفی نیا یاسمن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
جیران زاده روزبه

جیران زاده روزبه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
جهان طلب محمدمهدی

جهان طلب محمدمهدی

فيزيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
یزدانی پوریا

یزدانی پوریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
نادری هلیا

نادری هلیا

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
منظمی سیدپدرام

منظمی سیدپدرام

مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
محمدی فتیده محسن

محمدی فتیده محسن

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رستگارپاشاکی امیرحسین

رستگارپاشاکی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
یوسف نیا ستایش

یوسف نیا ستایش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
آتشکار سیده روجا

آتشکار سیده روجا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عابدین پورشولمی امیررضا

عابدین پورشولمی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
میرچولی پریسا

میرچولی پریسا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عالی مانی

عالی مانی

رياضيات وکاربردها|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قربانیان فاطمه

قربانیان فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه-محل تحصيل پرديس فرزانگان سمنان ويژه خواهران

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
علیزاده سروندی محدثه

علیزاده سروندی محدثه

مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پاک طینت ژینا

پاک طینت ژینا

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسینی سیدکمیل

حسینی سیدکمیل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نوحی کرارودی حسین

نوحی کرارودی حسین

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زهرا فاطمه زهرا

زهرا فاطمه زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عموزاده مهرشاد

عموزاده مهرشاد

مهندسي برق|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
امیدوار مطهره

امیدوار مطهره

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حقیقی پور محمدرضا

حقیقی پور محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حجتی ذوالپیرانی سیدامیررضا

حجتی ذوالپیرانی سیدامیررضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آقامحمدی اریانا

آقامحمدی اریانا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غلامزاده مبینا

غلامزاده مبینا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت رودبار

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
غلامی امیرعلی

غلامی امیرعلی

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قنبری مبینا

قنبری مبینا

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قنبری خانقاه امیرحسین

قنبری خانقاه امیرحسین

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رجبی دلیوند محمدحسن

رجبی دلیوند محمدحسن

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان- محل خدمت رشت ناحيه 2

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
یزدان پرست سیده زهرا

یزدان پرست سیده زهرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اندک رنج پریا

اندک رنج پریا

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مبرقع بهبهانی سیده مریم

مبرقع بهبهانی سیده مریم

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
میرحسینی آرین

میرحسینی آرین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
لطیفی هنگامه

لطیفی هنگامه

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابراهیمی تمرین محمدامین

ابراهیمی تمرین محمدامین

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جازمی یکرنگ مهدی

جازمی یکرنگ مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حلاجیان محمدامین

حلاجیان محمدامین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شاد معصومه

شاد معصومه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
غلامی شیل سر مهراد

غلامی شیل سر مهراد

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
امیری عسل

امیری عسل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طهماسی جاهد محمدحسین

طهماسی جاهد محمدحسین

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بینائی ماسوله دامون

بینائی ماسوله دامون

مهندسي عمران|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسین غلامی عطاءاله

حسین غلامی عطاءاله

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رحمتی اسکلکی کیان

رحمتی اسکلکی کیان

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نقاش زادگان ستایش

نقاش زادگان ستایش

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گلرخ مهدیس

گلرخ مهدیس

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تخته چیان پارمیس

تخته چیان پارمیس

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
گلرخ مهدیه

گلرخ مهدیه

علوم ومهندسي اب|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رضازاده شیجانی محمدمهدی

رضازاده شیجانی محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اعتمادی مهربد

اعتمادی مهربد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
امیری چایجانی سروش

امیری چایجانی سروش

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
حسین زاده اوجاق سینا

حسین زاده اوجاق سینا

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
امیدی خالکی پارسا

امیدی خالکی پارسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
زمردی ماهان

زمردی ماهان

مهندسي برق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
5/28/2023 7:11:54 AM