خدا آفرين

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خدا آفرين

آقازاده مردانقم امیرضا

آقازاده مردانقم امیرضا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت خداآفرين

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
صالحی مهران

صالحی مهران

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت عشايري آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
3/25/2023 9:33:33 PM