سردرود

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر سردرود

رضایی کجاباد رقیه

رضایی کجاباد رقیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت خسروشاه

4سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
فولادی آیدا

فولادی آیدا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اکبری کجابادی مهدی

اکبری کجابادی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
غفاری زهرا

غفاری زهرا

جغرافيا|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
اسحقی سردرود سیده عسل

اسحقی سردرود سیده عسل

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت اسکو

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
پورمهدی سنگستانی زهرا

پورمهدی سنگستانی زهرا

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قدرتلو آیدا

قدرتلو آیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت خداآفرين

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محرمی مهدیه

محرمی مهدیه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جوینده محمدحسین

جوینده محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رمضانی حسین

رمضانی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شیخ محسنی فرشته

شیخ محسنی فرشته

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اصل عاقلی زینب

اصل عاقلی زینب

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فولادی سردرودی لیلا

فولادی سردرودی لیلا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهدی پور عمران

مهدی پور عمران

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
زراعتی امیر محمد

زراعتی امیر محمد

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
اسکندری رضا

اسکندری رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
3/25/2023 9:13:39 PM