ورزقان اهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ورزقان اهر


عبداللهی سغندل شادی

عبداللهی سغندل شادی

مشاوره|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
صادق نژاد سعیده

صادق نژاد سعیده

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
5/30/2023 7:29:15 AM
Menu