مهربان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر مهربان

بابازاده مهربانی مهسا

بابازاده مهربانی مهسا

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
عبداللهی فائزه

عبداللهی فائزه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مهربان

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فاخر محبوبه

فاخر محبوبه

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت ورزقان

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حسامی کلوانق مجتبی

حسامی کلوانق مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت هريس

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
ایمانی اصل آرباطان زهرا

ایمانی اصل آرباطان زهرا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت خواجه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
صفایی زهرا

صفایی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پورعلی آرباطان جعفر

پورعلی آرباطان جعفر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت خواجه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اوجاقی آرباطان زینب

اوجاقی آرباطان زینب

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت گوگان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
آقایی کوثر

آقایی کوثر

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت خواجه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حق زاده زهرا

حق زاده زهرا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فرزانه سجاد

فرزانه سجاد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قاسمی علی

قاسمی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت سراب

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
افخمی شاهین

افخمی شاهین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهیمی محمد

ابراهیمی محمد

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت ورزقان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بابایی فاطمه

بابایی فاطمه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مهربان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
واحدی مقدم آرباطان رضا

واحدی مقدم آرباطان رضا

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحیم زاده مهدی

رحیم زاده مهدی

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت شبستر

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نصیرزاده معصومه

نصیرزاده معصومه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدی آرباطان محمد

محمدی آرباطان محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت اسکو

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ولی نسب مینا

ولی نسب مینا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت تيکمه داش

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نجاتی نسرین

نجاتی نسرین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت هوراند

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نجفی آذر زهرا

نجفی آذر زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آقائی رباب

آقائی رباب

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت خواجه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ممی زاده حسین

ممی زاده حسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قبله آرباطان زهرا

قبله آرباطان زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مهربان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
3/25/2023 8:07:23 PM