شهرك سهند

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر شهرك سهند

خلیلی کندجانی امیر محمد

خلیلی کندجانی امیر محمد

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
رضا بیگی کوثر

رضا بیگی کوثر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
مهر آئین عرفان

مهر آئین عرفان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
رحیمیان گوار محمد

رحیمیان گوار محمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت اسکو

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
فیروز مهدی

فیروز مهدی

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
ماهری مهدی

ماهری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
محمدی امیر حسین

محمدی امیر حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قره داغی زهرا

قره داغی زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
ناظمی ثنا

ناظمی ثنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت هشترود

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زرنقی نقش مهسا

زرنقی نقش مهسا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسن پور گوزلی سیمین

حسن پور گوزلی سیمین

علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
باقرزاده سنگتراش نیما

باقرزاده سنگتراش نیما

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نجفی ولیلو زینب

نجفی ولیلو زینب

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
حاجی رضایی سارا

حاجی رضایی سارا

جامعه شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
رضائی ملیکا

رضائی ملیکا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ابوالاسد مهسا

ابوالاسد مهسا

حقوق|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
علیپور مهسا

علیپور مهسا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
تاروردیزاده مهنا

تاروردیزاده مهنا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بنای معصومی بیتا

بنای معصومی بیتا

تاريخ تمدن ملل اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حامدی فاطمه

حامدی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زاهد پور شیوا

زاهد پور شیوا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مددی بناب مهسا

مددی بناب مهسا

جامعه شناسي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جماعتی فاطمه

جماعتی فاطمه

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
عبدی امیر حسین

عبدی امیر حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
امیدی امیر رضا

امیدی امیر رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
3/25/2023 8:03:45 PM