باسمنج

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر باسمنج

کاویانی هادی

کاویانی هادی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خاکی پوردیزج ابوالفضل

خاکی پوردیزج ابوالفضل

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مقنی رضا

مقنی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت بستان آباد

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
میداندار سارا

میداندار سارا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
4/1/2023 7:01:33 AM