آذرشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر آذرشهر

خیاط رسولی آیلین

خیاط رسولی آیلین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

9سال کانونی / 190 آزمون

تجربی
خداپرستی گاوگانی سپیده

خداپرستی گاوگانی سپیده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

9سال کانونی / 160 آزمون

تجربی
خلیلی دیزج آقاحسن علیرضا

خلیلی دیزج آقاحسن علیرضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت اسکو

7سال کانونی / 153 آزمون

ریاضی
ایمانی قاضیجهانی مهدی

ایمانی قاضیجهانی مهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز-نيمسال دوم

7سال کانونی / 152 آزمون

تجربی
آقاجانی مجارشین علی

آقاجانی مجارشین علی

روانشناسي|دانشگاه مراغه | شبانه

7سال کانونی / 134 آزمون

انسانی
رستم زاده کوچه رقیه

رستم زاده کوچه رقیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
خواجه محمدی خانمیری فاطمه

خواجه محمدی خانمیری فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

6سال کانونی / 117 آزمون

ریاضی
بارسم ممقانی کیمیا

بارسم ممقانی کیمیا

علوم کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

5سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
مسعودی حانیه

مسعودی حانیه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت آذرشهر

4سال کانونی / 100 آزمون

انسانی
یوسفی پیرلر نوشین

یوسفی پیرلر نوشین

حقوق|دانشگاه تبريز | شبانه

5سال کانونی / 100 آزمون

انسانی
ابراهیم پور میلاد

ابراهیم پور میلاد

حقوق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

4سال کانونی / 98 آزمون

انسانی
دهقانی پورممقانی مینا

دهقانی پورممقانی مینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
محمودپور قاضی رضا

محمودپور قاضی رضا

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
عبداله زاده ممقانی سارا

عبداله زاده ممقانی سارا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 92 آزمون

انسانی
پاشاپور خانمیری عرفان

پاشاپور خانمیری عرفان

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
عبدالهی رضا

عبدالهی رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رسول زاده کشکی فرید

رسول زاده کشکی فرید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
محمدآقاپور رعنا

محمدآقاپور رعنا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
انتصاری میرسینا

انتصاری میرسینا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
جهانگیری پرستو

جهانگیری پرستو

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
جعفری قرمزگل مهسا

جعفری قرمزگل مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت ورزقان

2سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
پاشاپور نعیمه

پاشاپور نعیمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حاجی بیگی گاوگانی امیر

حاجی بیگی گاوگانی امیر

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
اصلانی مطلق ممقانی سونیا

اصلانی مطلق ممقانی سونیا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خلیلی دیزج آقاحسن محیا

خلیلی دیزج آقاحسن محیا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد-تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صلاحی امیردیزج سمیه

صلاحی امیردیزج سمیه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بناب | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عاشقی ممقانی امیدرضا

عاشقی ممقانی امیدرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت آذرشهر

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
پوراصغری محمدعلی

پوراصغری محمدعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت آذرشهر

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قربانی کابدول محمد

قربانی کابدول محمد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صدوقی دین آباد محسن

صدوقی دین آباد محسن

مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صادقپور رومیانی پریسا

صادقپور رومیانی پریسا

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زارع سیلاب فاطمه

زارع سیلاب فاطمه

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خلیلی تیمورلوئی فاطمه

خلیلی تیمورلوئی فاطمه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
یاسین زاده ینگجه بیتا

یاسین زاده ینگجه بیتا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تقی پور دهخوارقانی علی اصغر

تقی پور دهخوارقانی علی اصغر

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مساحی الهام

مساحی الهام

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پوررضا هرگلان فاطمه

پوررضا هرگلان فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
پاشازاده محیا

پاشازاده محیا

روانشناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محسنی دستجردی علی

محسنی دستجردی علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت آذرشهر

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
امیرعلی زاده رقیه

امیرعلی زاده رقیه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اهنگری اصل رقیه

اهنگری اصل رقیه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت آذرشهر

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سبزچی اصل رضا

سبزچی اصل رضا

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مکاری انگرابی رعنا

مکاری انگرابی رعنا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سبزچی اصل سبحان

سبزچی اصل سبحان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
انتصاری محمد

انتصاری محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت هوراند

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فتحی عیسی

فتحی عیسی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شیخ زاده آیسان

شیخ زاده آیسان

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بخشعلی پور مینا

بخشعلی پور مینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدنژادقاضی جهانی بهاره

احمدنژادقاضی جهانی بهاره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت گوگان

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ملکی سبا

ملکی سبا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
دهقانی مهدی

دهقانی مهدی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حنیفی تیمورلویی محمدعلی

حنیفی تیمورلویی محمدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت ملکان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سیفی ینگجه مرضیه

سیفی ینگجه مرضیه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت آذرشهر

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
غفاری شرامین رامین

غفاری شرامین رامین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
اقازاده گاوگانی لیلا

اقازاده گاوگانی لیلا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
نادری مقدم مبین

نادری مقدم مبین

مهندسي معدن|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
لطفی مهدی

لطفی مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
زینی علی

زینی علی

مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
3/25/2023 9:19:00 PM