جلفا

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر جلفا


بایرامی زینب

بایرامی زینب

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
رحیم زاده دنیا

رحیم زاده دنیا

جامعه شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
کمالی علی

کمالی علی

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
علی عربی کوه کمر سید مهدی

علی عربی کوه کمر سید مهدی

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حمیدی عرفان

حمیدی عرفان

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت جلفا

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
6/5/2023 5:56:28 AM
Menu