جلفا

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر جلفا

مارالی آیناز

مارالی آیناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
خلفی صبا

خلفی صبا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
بایرامی زینب

بایرامی زینب

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
رحیم زاده دنیا

رحیم زاده دنیا

جامعه شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
کمالی علی

کمالی علی

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
علی عربی کوه کمر سید مهدی

علی عربی کوه کمر سید مهدی

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حمیدی عرفان

حمیدی عرفان

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت جلفا

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمدی اقدم کوثر

احمدی اقدم کوثر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
3/23/2023 9:14:05 PM