ملكان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ملكان


قوامی نیلوفر

قوامی نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت گوگان

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
محمدی قوزولو فاطمه

محمدی قوزولو فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت ملکان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رسولی آذر مهدی

رسولی آذر مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت ملکان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جعفری پریا

جعفری پریا

حقوق|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جلالی آروق امین

جلالی آروق امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت ملکان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فرجی علی

فرجی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مرحمت اباد

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
5/28/2023 5:49:37 AM