بناب

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بناب


محمدی جنت علی رضا

محمدی جنت علی رضا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت بناب

8سال کانونی / 185 آزمون

انسانی
اسدزاده ثمین

اسدزاده ثمین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت هشترود

5سال کانونی / 104 آزمون

انسانی
غیاثی سمیه

غیاثی سمیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت بناب

2سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
خیری آلقو علی

خیری آلقو علی

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت آذرشهر

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
پورآقاملااقدم مهدی

پورآقاملااقدم مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت بناب

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
آرشین چی امیر احمد

آرشین چی امیر احمد

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
نوبخت معصومه

نوبخت معصومه

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
علی پور سجاد

علی پور سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت خسروشاه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
خیری مریم

خیری مریم

مطالعات خانواده|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
فیض اللهی یاشار

فیض اللهی یاشار

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران اردبيل -رازي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اخلاصی بناب مهدی

اخلاصی بناب مهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت ملکان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
تنهائیان بابک

تنهائیان بابک

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت شبستر

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قاسمی آذر زهرا

قاسمی آذر زهرا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت ترکمانچاي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عباسعلی زاده سنا

عباسعلی زاده سنا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت بناب

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بصیری نگین

بصیری نگین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت ايلخچي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سهیلی صبا

سهیلی صبا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت غجب شير

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
یوسف زاده مریم

یوسف زاده مریم

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مراغه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رحیم زاده رقیه

رحیم زاده رقیه

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مجنونی رامین

مجنونی رامین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت بناب

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عبادپور سمیرا

عبادپور سمیرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت آذرشهر

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/3/2023 6:03:34 AM
Menu