بناب

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بناب


فرزانه محدثه

فرزانه محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت هشترود

8سال کانونی / 114 آزمون

ریاضی
میزانی کهل عیسی

میزانی کهل عیسی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
ثقفی اصل آیناز

ثقفی اصل آیناز

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
خجسته نژند رضا

خجسته نژند رضا

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
ملک پور پوریا

ملک پور پوریا

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
تسلی بناب کیمیا

تسلی بناب کیمیا

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه بناب | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
عابداکرم سعید

عابداکرم سعید

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شادمان بناب امیررضا

شادمان بناب امیررضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت شبستر

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ممقانی زاده محمد

ممقانی زاده محمد

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت عجب شير

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ممقانی زاده مهدی

ممقانی زاده مهدی

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت عجب شير

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
پیری قدیم رقیه

پیری قدیم رقیه

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت ملکان

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
جعفری مهدی

جعفری مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش از مرد

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پیروزفرد محمدرضا

پیروزفرد محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
اصغری آرمین

اصغری آرمین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
وهاب زاده پوریا

وهاب زاده پوریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت کاغذکنان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرتضوی رامین

مرتضوی رامین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
محمدی امیررضا

محمدی امیررضا

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شهبازی مهدی

شهبازی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تقی زاده اصل حمید

تقی زاده اصل حمید

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
غلامی عرفان

غلامی عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
6/3/2023 6:05:07 AM
Menu