سراب

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر سراب

بابازاده قورتلار آیلار

بابازاده قورتلار آیلار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 177 آزمون

تجربی
نورمحمدی مهسا

نورمحمدی مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت سراب

7سال کانونی / 146 آزمون

انسانی
ابوالقاسم پور امین

ابوالقاسم پور امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال اول

8سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
ممی زاده علیرضا

ممی زاده علیرضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
آفتابی نگار

آفتابی نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
نامداری سانای

نامداری سانای

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عیاری شیره جین مسعود

عیاری شیره جین مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت هريس

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ابراهیم زاده جدی علی

ابراهیم زاده جدی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | شبانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
رحیم نژاد بلاسی محمدرضا

رحیم نژاد بلاسی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عبدالهی نیما

عبدالهی نیما

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فاتح محمد

فاتح محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
دولت پناه پارسا

دولت پناه پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
تقی زاده فردین

تقی زاده فردین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رستمی علیرضا

رستمی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شجاعی سیده مریم

شجاعی سیده مریم

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
توکلی رضا

توکلی رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رمضانی عرفان

رمضانی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زالوند پریا

زالوند پریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت سراب

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حسین زاده شیرین

حسین زاده شیرین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت جلفا

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
کرامتی مهسا

کرامتی مهسا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رضایی مهر هدیه

رضایی مهر هدیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مرادخان نژاد آیدین

مرادخان نژاد آیدین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قلی زاده علی رضا

قلی زاده علی رضا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت سراب

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پرستاری سرابی امیررضا

پرستاری سرابی امیررضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مقدم یلدا

مقدم یلدا

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اسدیان زهرا

اسدیان زهرا

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اخگری اوغانی سینا

اخگری اوغانی سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
4/1/2023 7:28:18 AM