مرند

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر مرند

نجف زاده کوثر

نجف زاده کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

10سال کانونی / 203 آزمون

تجربی
احمدی رضا

احمدی رضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تبريز | روزانه

8سال کانونی / 163 آزمون

ریاضی
تیموری سنا

تیموری سنا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | روزانه

10سال کانونی / 160 آزمون

تجربی
رحمانی اصل علی

رحمانی اصل علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

8سال کانونی / 139 آزمون

ریاضی
زنجیری پویا

زنجیری پویا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
باقرپور کاسب سردرود آمنه

باقرپور کاسب سردرود آمنه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت شبستر

4سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
هاشمی سماء

هاشمی سماء

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
شیخلوی عتیق علیرضا

شیخلوی عتیق علیرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مرند

4سال کانونی / 120 آزمون

انسانی
رنج دوست علی

رنج دوست علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
زینالی تازه کندی مریم

زینالی تازه کندی مریم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت خسروشاه

4سال کانونی / 110 آزمون

زبان
شه بخش مهدی

شه بخش مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
افراز حسین

افراز حسین

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

4سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
اقبلی شیما

اقبلی شیما

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | شبانه

7سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
فرتاش اصل سمیه

فرتاش اصل سمیه

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز | شبانه

6سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
رضالو صابر

رضالو صابر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت مرند

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
سلمانی مرتضی

سلمانی مرتضی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت اسکو

2سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
کاری فاطمه

کاری فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
شفابخش حسین

شفابخش حسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مرند

3سال کانونی / 90 آزمون

انسانی
تابستانی مهدی

تابستانی مهدی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
تراشی بناب معصومه

تراشی بناب معصومه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
ولائی امیررضا

ولائی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

7سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
جبرائیلی امیر رضا

جبرائیلی امیر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
سپهری زهرا

سپهری زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ریش سفیدانامق مینا

ریش سفیدانامق مینا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت شبستر

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ترابی زنوز اسراء

ترابی زنوز اسراء

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مرند

3سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
موسالو امین

موسالو امین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
زینالی آیدا

زینالی آیدا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت مرند

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
شکرعلی ساحل

شکرعلی ساحل

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | خودگردان دانشگاه آزاد

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
قارداش زاده مریم

قارداش زاده مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
پورنقی علی

پورنقی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
پورعشقی معصومه

پورعشقی معصومه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
علی عباس خواه رویا

علی عباس خواه رویا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت صوفيان

2سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
نکونام علیرضا

نکونام علیرضا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
پورعلی علیرضا

پورعلی علیرضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت عشايري آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
نوری مریم

نوری مریم

اديان وعرفان|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
مرادی احسان

مرادی احسان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت ملکان

4سال کانونی / 79 آزمون

زبان
سرداری مرتضی

سرداری مرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت مرند

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
محمدزاده زهرا

محمدزاده زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
اسرافیلی آیلار

اسرافیلی آیلار

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
دادگر کشکی علیرضا

دادگر کشکی علیرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مرند

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
سیدی سید محمد

سیدی سید محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ملکی فائزه

ملکی فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مهدیلوی آیسل

مهدیلوی آیسل

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت جلفا

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رزم آرای ایرانق حدیث

رزم آرای ایرانق حدیث

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
علیلو فرخنده

علیلو فرخنده

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
شیخ بگلو علی

شیخ بگلو علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
هاشمی آیلار

هاشمی آیلار

حقوق|دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
نصفت عطیه

نصفت عطیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حاج زاده طرزم زهرا

حاج زاده طرزم زهرا

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
بازارچی آیدا

بازارچی آیدا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
محمودی خدادادفرد امیرحسین

محمودی خدادادفرد امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سپهری بناب مهدی

سپهری بناب مهدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
افراز زهرا

افراز زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فردی سحر

فردی سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رضازاده اویندین علی

رضازاده اویندین علی

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قاهری آیلار

قاهری آیلار

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت شبستر

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
بیک زاده آریا

بیک زاده آریا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | شبانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
حسین زاده صادق

حسین زاده صادق

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
آخوندی یامچی نگار

آخوندی یامچی نگار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مهدوی عیش آباد علی

مهدوی عیش آباد علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مرند

4سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
میر قاسمی میر امیر

میر قاسمی میر امیر

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
نصرخانی فاطمه

نصرخانی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حمزهء امیرمحمد

حمزهء امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسین زاده زهرا

حسین زاده زهرا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمودی امیرحسین

محمودی امیرحسین

کاردان فني الکترونيک|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
ذاکری میاب فرنگیس

ذاکری میاب فرنگیس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مرند

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مقتدر مائده

مقتدر مائده

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حقیقی اقدم زهرا

حقیقی اقدم زهرا

طراحي صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

هنر
پوررضی اسماء

پوررضی اسماء

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حجابی فرناز

حجابی فرناز

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
یلداگرد فاطمه

یلداگرد فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
محبوبی هرزند نیما

محبوبی هرزند نیما

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت جلفا

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
آقائی اسماء

آقائی اسماء

جامعه شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
جبارزاده یاسین

جبارزاده یاسین

حقوق|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
نوربخش امیر عطا

نوربخش امیر عطا

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
منصوری فر علی

منصوری فر علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مرند

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
عبادی حسین

عبادی حسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مرند

1سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
عطائی فاطمه

عطائی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مقبولی امیر حسن

مقبولی امیر حسن

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
غباری بناب هادی

غباری بناب هادی

مهندسي پزشکي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
حسینی گوگجه هدیه السادات

حسینی گوگجه هدیه السادات

گردشگري|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
طالبی اربطانی سینا

طالبی اربطانی سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مرسل زاده مهدیه

مرسل زاده مهدیه

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
جبارزاده علی

جبارزاده علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خبیر زهرا

خبیر زهرا

شيمي محض|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
محمدپور دیزجی حسین

محمدپور دیزجی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
امیری سپیده

امیری سپیده

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
غفاری مهیا

غفاری مهیا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مرادی امیر

مرادی امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضوی زهرا

رضوی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدزاده علی

محمدزاده علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نقدی زهرا

نقدی زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت صوفيان

1سال کانونی / 40 آزمون

زبان
ابراهیمی رضا

ابراهیمی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آدی گوزلو زهرا

آدی گوزلو زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فتحی یالقوز آغاج محمد

فتحی یالقوز آغاج محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت تسوج

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
کاظم پور سید فرزاد

کاظم پور سید فرزاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مرند

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
فروتنی نقی

فروتنی نقی

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
صداقی الینا

صداقی الینا

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احمدی علی

احمدی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
باباپور میرامیررضا

باباپور میرامیررضا

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک اروميه -شهيدقاضي طباطباي | شبانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ذوالفقاری مرندی مریم

ذوالفقاری مرندی مریم

جامعه شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
مجیدزاده زهرا

مجیدزاده زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
چهاندیده چواد

چهاندیده چواد

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فتاحی محدثه

فتاحی محدثه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مرند

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
پویا علیرضا

پویا علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
افراسیابی یالقوز اغاج عرفان

افراسیابی یالقوز اغاج عرفان

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
توفیقی فر اسماء

توفیقی فر اسماء

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آریانپور آیدا

آریانپور آیدا

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حسینی اقدم میرمهدی

حسینی اقدم میرمهدی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت شبستر

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
علی خواه اعظم

علی خواه اعظم

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عیوض خانی رضا

عیوض خانی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت صوفيان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رزاقی محمدامین

رزاقی محمدامین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صمدی فرع صبورا

صمدی فرع صبورا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مرند

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
محمدی گوراند مهدی

محمدی گوراند مهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
گوهری محمد

گوهری محمد

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کمربسته یام امیررضا

کمربسته یام امیررضا

علوم سياسي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
غلامی الهه

غلامی الهه

جغرافيا|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
کام فر سینا

کام فر سینا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت تسوج

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مرکیدی مینا

مرکیدی مینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
باقرزاده محمد

باقرزاده محمد

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کبیری دیزجیکان محمد

کبیری دیزجیکان محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قادری علی

قادری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مرند

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
باقری هوجقان جواد

باقری هوجقان جواد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شهابی مهدیه

شهابی مهدیه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جعفری عذرا

جعفری عذرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
علی محمدی محسن

علی محمدی محسن

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عبدالعلی زاده محیا

عبدالعلی زاده محیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مرند

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طیب میر علی

طیب میر علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رحیمی علیرضا

رحیمی علیرضا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت مرند

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سید نزاد سید محمد باقر

سید نزاد سید محمد باقر

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
جعفر یامی علی

جعفر یامی علی

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه-

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
4/1/2023 7:10:24 AM