تبريز

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر تبريز

میرزائی مائده

میرزائی مائده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

10سال کانونی / 187 آزمون

تجربی
محمدی آیین

محمدی آیین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

10سال کانونی / 186 آزمون

تجربی
بخشی آوینی نیلوفر

بخشی آوینی نیلوفر

اقتصاد|دانشگاه اروميه | روزانه

10سال کانونی / 176 آزمون

تجربی
پیوند سردرودی محل پینار

پیوند سردرودی محل پینار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 173 آزمون

تجربی
پاشاپور مهتا

پاشاپور مهتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 173 آزمون

تجربی
تربیت اصل خسروشاهی نگین

تربیت اصل خسروشاهی نگین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

10سال کانونی / 165 آزمون

تجربی
شیرمحمدی امید

شیرمحمدی امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

11سال کانونی / 162 آزمون

تجربی
تقی زاده سپیتا

تقی زاده سپیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 160 آزمون

تجربی
فتوحی مهدی

فتوحی مهدی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

9سال کانونی / 160 آزمون

تجربی
حسن زاده کولانی مهدی

حسن زاده کولانی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 159 آزمون

تجربی
عبدل زاده دنیز

عبدل زاده دنیز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 154 آزمون

تجربی
حسینیان نیما

حسینیان نیما

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | خودگردان دانشگاه آزاد

10سال کانونی / 149 آزمون

تجربی
جبرئیلی سیدایمان

جبرئیلی سیدایمان

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

7سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
قیطانچی ماشینی شادی

قیطانچی ماشینی شادی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

9سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
پوراکبر نیلوفر

پوراکبر نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
غفاری امین

غفاری امین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

7سال کانونی / 143 آزمون

تجربی
جلیلی مردانقم رضا

جلیلی مردانقم رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت کليبر

7سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
حمیدی ثنا

حمیدی ثنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
قنبری گلناز

قنبری گلناز

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

7سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
شیردل صبا

شیردل صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
فغفوری مهدی

فغفوری مهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
اصغریان اندریان عرفان

اصغریان اندریان عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
سلمان نژاد امیررضا

سلمان نژاد امیررضا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

10سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
فرج الهی علی

فرج الهی علی

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز

8سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
کامران آیدینلو فاطمه

کامران آیدینلو فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت بستان آباد

4سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
میر عباسوند هامون

میر عباسوند هامون

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
بابازاده مریم

بابازاده مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
ترحیب سارا

ترحیب سارا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | خودگردان دانشگاه آزاد

8سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
محمدی حنانه

محمدی حنانه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غيرانتفاعي

7سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
صادق پورلمعانی زهرا

صادق پورلمعانی زهرا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد-تبريز | غيرانتفاعي

6سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
کوچه مشکی پوران مبینا

کوچه مشکی پوران مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

6سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
تبریزی میاندوآب امیررضا

تبریزی میاندوآب امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

7سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
ابراهیم فر مهسا

ابراهیم فر مهسا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
ماهری غازانی امید

ماهری غازانی امید

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
عابدین زاده اذری رها

عابدین زاده اذری رها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
مرشدی آیدین

مرشدی آیدین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

6سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
ابوالحسنی نیما

ابوالحسنی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
ابراهیمی سعادتلو علی رضا

ابراهیمی سعادتلو علی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
دیداری فاطمه

دیداری فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
احمدی الهام

احمدی الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | شهريه پرداز

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
آقاخانلو تکانلو ترانه

آقاخانلو تکانلو ترانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال دوم

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
قلی پور حسن

قلی پور حسن

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
غلامی امیررضا

غلامی امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
یمینی اذین

یمینی اذین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
احمدی مهدیه

احمدی مهدیه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | شبانه

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
حسین زاده فاطمه

حسین زاده فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
فرهنگی آیدا

فرهنگی آیدا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غيرانتفاعي

8سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
علیمرادی سالار

علیمرادی سالار

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
صادقیان کیمیا

صادقیان کیمیا

روانشناسي|دانشگاه تبريز | شبانه

7سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
عالیشانی یزدان

عالیشانی یزدان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
نظری معصومه

نظری معصومه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
مولائی محمد

مولائی محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت خسروشاه

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
ربیعی عاطفه

ربیعی عاطفه

مهندسي اقتصادکشاورزي|دانشگاه تبريز | روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
مرادی افشین

مرادی افشین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
رحمانی عطا

رحمانی عطا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
شیخ عظیمی پور سردرود ثنا

شیخ عظیمی پور سردرود ثنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
یزدانیان اسکوئی زهرا

یزدانیان اسکوئی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
ابراهیم زاده خانه سر مهسا

ابراهیم زاده خانه سر مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
حسنی دهخوارقانی سهند

حسنی دهخوارقانی سهند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

7سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
افروز کار ایلین

افروز کار ایلین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
محدث نیا علیرضا

محدث نیا علیرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
ابراهیم زاده مینا

ابراهیم زاده مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
سلیمی نوا

سلیمی نوا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
متولی نازنین

متولی نازنین

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
جلالی میلانی سناء

جلالی میلانی سناء

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
سلطانی صومعه آنسه

سلطانی صومعه آنسه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت هوراند

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
کلارستاقی مبینا

کلارستاقی مبینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
نوبخت مللو سبحان

نوبخت مللو سبحان

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
پایداره امین

پایداره امین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
نوید آق داش آیسل

نوید آق داش آیسل

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
ممدوح وزیرآبادی عطا

ممدوح وزیرآبادی عطا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
رحمن زاده گرگری نسرین

رحمن زاده گرگری نسرین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
میدانی نگار

میدانی نگار

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
اژدرکش فائزه

اژدرکش فائزه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
احسانی زنوز نگین

احسانی زنوز نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
ملا ابراهیمی میلاد

ملا ابراهیمی میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
اکبری حامد

اکبری حامد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
آصفی آیلار

آصفی آیلار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
شکری امیرحسین

شکری امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
یوسفیان خانه سر علیرضا

یوسفیان خانه سر علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
میرشکاری مبین

میرشکاری مبین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
زارعیه پریا

زارعیه پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
فتحی آرمان

فتحی آرمان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
وکیلی زهرا

وکیلی زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
روح بخش خسروشاهی احسان

روح بخش خسروشاهی احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
امجدی محمد

امجدی محمد

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
پاشائی خواجو مونا

پاشائی خواجو مونا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
سالار لک سالار

سالار لک سالار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
غفارپور قراجه آیسان

غفارپور قراجه آیسان

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
مددی شهروز

مددی شهروز

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت آذرشهر

2سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
تقی فر مهدی

تقی فر مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
معبودی علیسان

معبودی علیسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
روشنی حسین

روشنی حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ابراهیمیان عسل

ابراهیمیان عسل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
محمدزاده مهسا

محمدزاده مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
آشیان فرشته

آشیان فرشته

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
الف زاده امیررضا

الف زاده امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
خالدی نوید

خالدی نوید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
خان زاده محمد

خان زاده محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
افسری محمدمهدی

افسری محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ابوطالبی زهرا

ابوطالبی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
خوب نسب جعفری پریسا

خوب نسب جعفری پریسا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | شبانه

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
خورشیدی اصل هاتف

خورشیدی اصل هاتف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
سلیمان زاده امیرحسین

سلیمان زاده امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
زیرکی بستان آباد امیرحسین

زیرکی بستان آباد امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ره گشائی پریسا

ره گشائی پریسا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
زادایمانی قلعه چه صدرا

زادایمانی قلعه چه صدرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
حسینی میرنیما

حسینی میرنیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
وزیری خوشه مهر سینا

وزیری خوشه مهر سینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
شکوری دیزجی زهرا

شکوری دیزجی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ستاری ابوالفضل

ستاری ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت کاغذکنان

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
محبی گرگری غزال

محبی گرگری غزال

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
پورنظیف علی

پورنظیف علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
ملکی پرهام

ملکی پرهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
بوداغ ثنا

بوداغ ثنا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
حافظی پینار

حافظی پینار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
خانی شایان عرفان

خانی شایان عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل تحصيل جزيره کيش

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
یوسفی امیررضا

یوسفی امیررضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
سامی سناء

سامی سناء

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
رازی قره چیق وانیا

رازی قره چیق وانیا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
عنایتی ایلیا

عنایتی ایلیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
محمد پور مبین

محمد پور مبین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
فرح وش افرا

فرح وش افرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
کاظمی آیلین

کاظمی آیلین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
چوبانی مائده

چوبانی مائده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
عباس پور کوثر

عباس پور کوثر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت ميانه

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مصطفوی کلجاهی سیده لیلا

مصطفوی کلجاهی سیده لیلا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
چابک شیوا

چابک شیوا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
تیموری کیارش

تیموری کیارش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
پاکروساری یاریقان امین

پاکروساری یاریقان امین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
صبوری خامنه نیما

صبوری خامنه نیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
جعفرزاده فاطمه

جعفرزاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
عین الهی مقصودلو امین

عین الهی مقصودلو امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
علیزاده فنانلو فاطمه

علیزاده فنانلو فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت هشترود

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
سلامت قراملکی رقیه

سلامت قراملکی رقیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
غقاری باویل علیائی ملیکا

غقاری باویل علیائی ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
امیری آینور

امیری آینور

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
نجارصادقی مهدی

نجارصادقی مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
بدر محبوب فاطمه

بدر محبوب فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
کبیر عزتی شایان

کبیر عزتی شایان

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
طالبی ایلخچی سروین

طالبی ایلخچی سروین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت هوراند

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مظلومی مولان امیر

مظلومی مولان امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
فرج الهی امیررضا

فرج الهی امیررضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت آذرشهر

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
بابائی زهرا

بابائی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

6سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
جعفری محمدحسین

جعفری محمدحسین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
مختاری علیرضا

مختاری علیرضا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه تبريز | شبانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ظفردوست ایمان

ظفردوست ایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
لطفی علیرضا

لطفی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محامد الهه

محامد الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
شکری نازگل

شکری نازگل

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
اورنگ فردین

اورنگ فردین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | شبانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
خداداده مهدیه

خداداده مهدیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محمودی سرای بهزاد

محمودی سرای بهزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سبزچی دیزجی هادی

سبزچی دیزجی هادی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ناظمیه نیما

ناظمیه نیما

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سلمان زاده امین

سلمان زاده امین

مديريت صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
پیشرو دباغان امیرمحمد

پیشرو دباغان امیرمحمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
نصراللهی مریم

نصراللهی مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
نوبری اسگندانی میلاد

نوبری اسگندانی میلاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
پورعلایی قراملک فاطمه

پورعلایی قراملک فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
کاشفی مهر ربکا

کاشفی مهر ربکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
فاتحی مریم

فاتحی مریم

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حاتمی نگین

حاتمی نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نوجوانی قزلجه عارفه

نوجوانی قزلجه عارفه

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | شبانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
زاهدی راد اسرا

زاهدی راد اسرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عبداله زاده فرشته

عبداله زاده فرشته

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ستارنژادگلچین عرفان

ستارنژادگلچین عرفان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
نصیری اقبالی شب بو

نصیری اقبالی شب بو

روانشناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
صباغی موسوی نژاد سارا

صباغی موسوی نژاد سارا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
نقی زاده مهدی

نقی زاده مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اعظم پارسا صبا

اعظم پارسا صبا

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
کراری فاطمه

کراری فاطمه

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
یگانی سروش

یگانی سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | شهريه پرداز

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عبدالهی محمود

عبدالهی محمود

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سید تاجدینی فراز

سید تاجدینی فراز

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ابراهیمی علی

ابراهیمی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رستمی امیرحسین

رستمی امیرحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عابدینی کابدول الهه

عابدینی کابدول الهه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
نوید صدرا

نوید صدرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حسینی زاده گوگجه سلطان علی رضا

حسینی زاده گوگجه سلطان علی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عبدالهی اسما

عبدالهی اسما

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
علی نژاد سهند

علی نژاد سهند

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اسدیان پریا

اسدیان پریا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
هادی سحر

هادی سحر

اقتصاد|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
صمدپورزحمت دار تینا

صمدپورزحمت دار تینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
عیدی پریناز

عیدی پریناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نوروزی کوثر

نوروزی کوثر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
قبادی علمداری امیراصلان

قبادی علمداری امیراصلان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بنا خلدی آرمین

بنا خلدی آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ذوقی امیررضا

ذوقی امیررضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
روحانی رانکوهی سیدضیاء

روحانی رانکوهی سیدضیاء

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بدری مبینا

بدری مبینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
اصغرزاده دیزج صبا

اصغرزاده دیزج صبا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مهرا ثمین

مهرا ثمین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رحمتی غازانی آیلار

رحمتی غازانی آیلار

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
موید شب بو

موید شب بو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
سید غلامی شربیانی سید عماد

سید غلامی شربیانی سید عماد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اسلامی عسل

اسلامی عسل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عطاران الینا

عطاران الینا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عبدالهی سیده ثنا

عبدالهی سیده ثنا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
احمدیان علیرضا

احمدیان علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بال افکن سویل

بال افکن سویل

روانشناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
زهدی فرید

زهدی فرید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
زارع زاده علی

زارع زاده علی

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عبدالرحمن زاده راضیه

عبدالرحمن زاده راضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سرمدی رضا

سرمدی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
تقی زاده مشاهیر محمد

تقی زاده مشاهیر محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اولادغفاری امیرحسین

اولادغفاری امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمودیان مائده

محمودیان مائده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
علم بیگی هلیا

علم بیگی هلیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مهرآسا الناز

مهرآسا الناز

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
جدیری صابر آیدا

جدیری صابر آیدا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فتحی پور ابوالفضل

فتحی پور ابوالفضل

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نصرت خواه نیما

نصرت خواه نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
غفارزاده محمدامین

غفارزاده محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فرشی مریم

فرشی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نیک نژاددیزجی فاطمه

نیک نژاددیزجی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سلطانی ثمینا

سلطانی ثمینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اسدی دامناب زینب

اسدی دامناب زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زمانی علی

زمانی علی

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اسلام زاده متنق آیسا

اسلام زاده متنق آیسا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد-تبريز | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مقبولی پریا

مقبولی پریا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

6سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عباسی سپیده

عباسی سپیده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
انصاری شیرین

انصاری شیرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مومنی علی

مومنی علی

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عباس پوز صبا

عباس پوز صبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ستارزاده مهشید

ستارزاده مهشید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت خداآفرين

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ناشر لیقوان سعیده

ناشر لیقوان سعیده

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دشتبان مهسا

دشتبان مهسا

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
صادقی زهرا

صادقی زهرا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
علیزاده شکیبا

علیزاده شکیبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عابر مبین

عابر مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سلطانفام طهورا

سلطانفام طهورا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ارشدی فرزام

ارشدی فرزام

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | خودگردان دانشگاه آزاد

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شیخ بگلو علی سینا

شیخ بگلو علی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محجل صادقی بهراد

محجل صادقی بهراد

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حمزه زاده ثنا

حمزه زاده ثنا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شکیبی عین الدین رضا

شکیبی عین الدین رضا

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اژدرزاده پدرام

اژدرزاده پدرام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اسدی افق

اسدی افق

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
پناهی ثمین

پناهی ثمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
علی اصغرزاده سلمانی کسری

علی اصغرزاده سلمانی کسری

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صمدیان علی

صمدیان علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عباسی مریم

عباسی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
طهرانی قدیم محمدمهدی

طهرانی قدیم محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
علی تبار محمد

علی تبار محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فرج وند محمد

فرج وند محمد

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حشمتی مهسا

حشمتی مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
آلوشی ثنا

آلوشی ثنا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نصری ندا

نصری ندا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بادامچی زاده سنا

بادامچی زاده سنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
تقی زاده هیربد

تقی زاده هیربد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سپهرنیا سلوا

سپهرنیا سلوا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
طلایی امیررضا

طلایی امیررضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمدی نگین

محمدی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
تازش سهیل

تازش سهیل

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فاضل نهر لیلا

فاضل نهر لیلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت خداافرين

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمدیان محمدمهدی

محمدیان محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ایران نژاد هاشمی فرهاد

ایران نژاد هاشمی فرهاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
راثی ساربانقلی صفا

راثی ساربانقلی صفا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
راثی ساربانقلی سنا

راثی ساربانقلی سنا

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قنبری محمدامین

قنبری محمدامین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
باغبان کنعانی علی

باغبان کنعانی علی

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صغیری ثمین

صغیری ثمین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
روشن انتظار هومن

روشن انتظار هومن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
میرزائی محمدرضا

میرزائی محمدرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
فخرائی اقدم امیرحسین

فخرائی اقدم امیرحسین

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
آقائی زهرا

آقائی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اشرفیان محمدمهدی

اشرفیان محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
یوسفی بناب سیدآرمین

یوسفی بناب سیدآرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مهین الهویردی زاده ناردین

مهین الهویردی زاده ناردین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صوفی شادباد امیررضا

صوفی شادباد امیررضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شریفی مریم

شریفی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
لطفی فاطمه

لطفی فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دلیلی اسکوئی ملیکا

دلیلی اسکوئی ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قنادی خوش پرنا

قنادی خوش پرنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عمرانی مهتاب

عمرانی مهتاب

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسپلانی غزاله

اسپلانی غزاله

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
علی پور امیرحسین

علی پور امیرحسین

روانشناسي|دانشگاه تبريز | شبانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عظیم زاده سروین

عظیم زاده سروین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
منوچهرنیا سینا

منوچهرنیا سینا

روانشناسي|دانشگاه مراغه | شبانه

6سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
انتظار قراملکی ثمین

انتظار قراملکی ثمین

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مجیدی علی

مجیدی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صفائی امراله نسترن

صفائی امراله نسترن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمودی مهدی

محمودی مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
پورصمد سنا

پورصمد سنا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فرمانی انوشه پرنیان

فرمانی انوشه پرنیان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خطامی کرمانشاهی امیرحسین

خطامی کرمانشاهی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خلیل نژاد آیدا

خلیل نژاد آیدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شادمان خلجان عطا

شادمان خلجان عطا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مسعودی فر فاطمه

مسعودی فر فاطمه

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حسین زاده حاجی آقا سیدعلی

حسین زاده حاجی آقا سیدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جلیل زاده نیما

جلیل زاده نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اصل سلمانی سردرودی مژگان

اصل سلمانی سردرودی مژگان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جوادی شوکا

جوادی شوکا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حمیدی شفیق نیلوفر

حمیدی شفیق نیلوفر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
راشدپردول هادی

راشدپردول هادی

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ارشدی محمدتقی

ارشدی محمدتقی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
علی پور علی

علی پور علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شرفکندی میدیا

شرفکندی میدیا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رضازاده خواجه دیزج سحر

رضازاده خواجه دیزج سحر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آخجسته ندا

آخجسته ندا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نظری پریا

نظری پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صبری امیر

صبری امیر

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صدیقی آنیتا

صدیقی آنیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اکبرزاده مهسا

اکبرزاده مهسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
باقری آتنا

باقری آتنا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
عباسی ثانی اسما

عباسی ثانی اسما

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ابراهیم زاده مهدی

ابراهیم زاده مهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
آرمانفر ثمین

آرمانفر ثمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
باقری صبا

باقری صبا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
راثی محمد

راثی محمد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
یحیوی زهرا

یحیوی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سجودی قرخانلو نگین

سجودی قرخانلو نگین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فلاح زهرا

فلاح زهرا

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مقدم پارسا

مقدم پارسا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
احمدزاده فرد دانیال

احمدزاده فرد دانیال

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صالح پور هادی

صالح پور هادی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
تقی پورپایدار پویان

تقی پورپایدار پویان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عراقی محمود جق پارسا

عراقی محمود جق پارسا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جباری امیر رضا

جباری امیر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

1سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سجادی کردلر میرمحمدصادق

سجادی کردلر میرمحمدصادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
منیری آریوراد

منیری آریوراد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت اويماق

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
داداشی زهرا

داداشی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خدادادی سهیل

خدادادی سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت هشترود

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسدی اصل الینا

اسدی اصل الینا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اصغر نژاد علی

اصغر نژاد علی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شوق پوربیرق مهدی

شوق پوربیرق مهدی

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فاطمی انرجان ثنا

فاطمی انرجان ثنا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جابری رها

جابری رها

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
موسوی ساداتی فاطمه

موسوی ساداتی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
یوشعی نوبر عاطفه

یوشعی نوبر عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قادرپور دیاکو

قادرپور دیاکو

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
انصاری ثمین

انصاری ثمین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محبوبیان غیاثی عسل

محبوبیان غیاثی عسل

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بهروزی صبا

بهروزی صبا

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
علی زاده زهرا

علی زاده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
موحدی نوجه ده الیار

موحدی نوجه ده الیار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شرقی وند سینا

شرقی وند سینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نیک پیران آنیتا

نیک پیران آنیتا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قاسم زاده مرتضی

قاسم زاده مرتضی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اسماعیلی مهسا

اسماعیلی مهسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اصل گوگانی عرفان

اصل گوگانی عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قائمی گرگری معصومه

قائمی گرگری معصومه

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آریز اشکان

آریز اشکان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محسن پورمبارکی غزاله

محسن پورمبارکی غزاله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جنگی محمد

جنگی محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مهری زاده محمدحسین

مهری زاده محمدحسین

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
علیزاده حدیث

علیزاده حدیث

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حسین پور فضل الهی کوثر

حسین پور فضل الهی کوثر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پورغنی اسرا

پورغنی اسرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قلاج علی

قلاج علی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ابوعلی احسان

ابوعلی احسان

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمود علیلو آیلار

محمود علیلو آیلار

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سهراب نژاد هانیه

سهراب نژاد هانیه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
استادی مهدی

استادی مهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اکبرزاده نرگس

اکبرزاده نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رضوی خسروشاهی محیاالسادات

رضوی خسروشاهی محیاالسادات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قندچی تبریزی آرین

قندچی تبریزی آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسلامی محمد

اسلامی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | شهريه پرداز

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
علائی خرایم فاطمه

علائی خرایم فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت ايلخچي

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دهقانی رامین

دهقانی رامین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مقدم ایوندی آیدا

مقدم ایوندی آیدا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ثمربخش رضا

ثمربخش رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زارع سینا

زارع سینا

شيمي محض|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
برادر بکائی علی

برادر بکائی علی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | شبانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فرقانی ثنا

فرقانی ثنا

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قنبری اکرم هریس مریم

قنبری اکرم هریس مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت خواجه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صادقی مهدیه سادات

صادقی مهدیه سادات

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زینال زاده مهسا

زینال زاده مهسا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خرازی کلجاهی سهیل

خرازی کلجاهی سهیل

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رستمی زهرا

رستمی زهرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رسولی ناجی زهرا

رسولی ناجی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
امین تبار علی

امین تبار علی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نوری اصل آیدا

نوری اصل آیدا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عالی نیما

عالی نیما

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسینیان علی

حسینیان علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زکی سلوی

زکی سلوی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اصغری آژیری سپیده

اصغری آژیری سپیده

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زینالی مهر عطا

زینالی مهر عطا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | خودگردان دانشگاه آزاد

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قهرمانی آرین

قهرمانی آرین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پورحسین آیتان

پورحسین آیتان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدنژاد مهسا

محمدنژاد مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مسرت نگار

مسرت نگار

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
داداشی سیلاب علی

داداشی سیلاب علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قربانی میثم

قربانی میثم

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسینی سیده مهسا

حسینی سیده مهسا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جودتی فاطمه

جودتی فاطمه

مديريت اموربانکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه-محل تحصيل تهران

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جهانبان اسفهلان محمدرضا

جهانبان اسفهلان محمدرضا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
علی پور مهلا

علی پور مهلا

حسابداري|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جداری شیروانی فرهاد

جداری شیروانی فرهاد

شيمي محض|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
راستکار منافی مهتا

راستکار منافی مهتا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسینی نیلوفرالسادات

حسینی نیلوفرالسادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پور فرسنگی عرفان

پور فرسنگی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شرقی میلانی سیدمحمدرضا

شرقی میلانی سیدمحمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کاغذچیان احسان

کاغذچیان احسان

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نوری آیناز

نوری آیناز

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عزتی هادی

عزتی هادی

مديريت مالي|دانشگاه گنبد | شبانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زارع ثنا

زارع ثنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پرنیان شاه آبادی یاسمن

پرنیان شاه آبادی یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بیرامی عنصرودی آنیتا

بیرامی عنصرودی آنیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احمدیان سرند هادی

احمدیان سرند هادی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خدائی هدیه

خدائی هدیه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | خودگردان دانشگاه آزاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
یوسفی آذری رها

یوسفی آذری رها

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسن پور آیدین

حسن پور آیدین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت مهربان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سیدمجیدی علی

سیدمجیدی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بنا گذار محمدی سلوی

بنا گذار محمدی سلوی

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | خودگردان دانشگاه آزاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صدیق هیق میرمحمد

صدیق هیق میرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت خواجه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غیبی اسما

غیبی اسما

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اشرفی سرای لیلا

اشرفی سرای لیلا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسینی سیداحمد

حسینی سیداحمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمودزاده بنایی اسما

محمودزاده بنایی اسما

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حامدپور عرفان

حامدپور عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شهبازی راد فرامرز

شهبازی راد فرامرز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عطائی اسفهلانی الهه

عطائی اسفهلانی الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طایفه شهاب سپهر

طایفه شهاب سپهر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
معصومی کیانا

معصومی کیانا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بلوکانی کوثر

بلوکانی کوثر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فاضل فرد محیا

فاضل فرد محیا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عبادیان شایان

عبادیان شایان

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جنگ جو فاطمه

جنگ جو فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هاشمی نژاد سینا

هاشمی نژاد سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عرفانی آرینا

عرفانی آرینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محبتی آیلی

محبتی آیلی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمد پور زال بیتا

محمد پور زال بیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسینی سمانه السادات

حسینی سمانه السادات

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رمضانی آگرین

رمضانی آگرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قهرمانی دهبکری ابراهیم

قهرمانی دهبکری ابراهیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مقدم سادات سید حسین

مقدم سادات سید حسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
علی زاده سینا

علی زاده سینا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فدائی حقی سینا

فدائی حقی سینا

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شاکری فر مهدیه

شاکری فر مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امیر سقفی مبینا

امیر سقفی مبینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جلیل زاده رضا

جلیل زاده رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صحرا نورد شیخ حسن مهدیه

صحرا نورد شیخ حسن مهدیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نصیرزاده میلاد

نصیرزاده میلاد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ذاکری امیرعطا

ذاکری امیرعطا

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جعفرزاده عرفان

جعفرزاده عرفان

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نورمحمدی ندا

نورمحمدی ندا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
توتونچی امیرحسین

توتونچی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اقدسی نصرتی علی

اقدسی نصرتی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سبز پروری مریم

سبز پروری مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت هريس

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سیدیان سیدمحسن

سیدیان سیدمحسن

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
روحی روادانق فاطمه

روحی روادانق فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خوي | شهريه پرداز

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عبادی زهرا

عبادی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارعی چاپان یسنا

زارعی چاپان یسنا

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مظهر مجید

مظهر مجید

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دل پریش امیرحسین

دل پریش امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نریمانی مهشاد

نریمانی مهشاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاضلی حق علیسان

فاضلی حق علیسان

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
راستی غازانی آی تک

راستی غازانی آی تک

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موسی زاده مهلا

موسی زاده مهلا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جبارپور بنیادی ندا

جبارپور بنیادی ندا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
عزت پور سما

عزت پور سما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شیوا سیاوش

شیوا سیاوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فلاح کوثر

فلاح کوثر

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

7سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مسلمی حکم آباد زهرا

مسلمی حکم آباد زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت خسروشاه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دیده بان حصار امیرحسین

دیده بان حصار امیرحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهینی پویا

مهینی پویا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهدیون سپیده

مهدیون سپیده

روانشناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صادق پور اورنگ هستی

صادق پور اورنگ هستی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فاتحی آناهیتا

فاتحی آناهیتا

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بخت آرائی مهدیه

بخت آرائی مهدیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اصلی زاده محمد امیر

اصلی زاده محمد امیر

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رفیعی امیررضا

رفیعی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نجم الدینی مهسا

نجم الدینی مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کریمی ابر سلوا

کریمی ابر سلوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پیروی امیررضا

پیروی امیررضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محرم زاده آیشن

محرم زاده آیشن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مدادی هریس رضا

مدادی هریس رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت هريس

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
واعظی آیدا

واعظی آیدا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سیفی آقچه کهل آیلین

سیفی آقچه کهل آیلین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رزاق منش آرمین

رزاق منش آرمین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زارع پورسفایش احمدرضا

زارع پورسفایش احمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسن پور ثنا

حسن پور ثنا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پیروز پناه سیده سارا

پیروز پناه سیده سارا

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
علی زاده کوثر

علی زاده کوثر

اقتصاد|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حجتی نیما

حجتی نیما

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خاضعی آیشن

خاضعی آیشن

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رافی امیرمهدی

رافی امیرمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اعتماد مصطفی

اعتماد مصطفی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مسعودی تارا

مسعودی تارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسینی اصل سلوا

حسینی اصل سلوا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
لطیف پور واذانق سما

لطیف پور واذانق سما

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فرزادی حسام

فرزادی حسام

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
راشدی اولی مهدی

راشدی اولی مهدی

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدزاده انیس

محمدزاده انیس

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمودزاده قلعه ملک یاسین

محمودزاده قلعه ملک یاسین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | خودگردان دانشگاه آزاد

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضوی نژاد اهری سیدمهیار

رضوی نژاد اهری سیدمهیار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | شهريه پرداز

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بالائی فرزانه

بالائی فرزانه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عیسی پور علی

عیسی پور علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شکرانه مولان رضا

شکرانه مولان رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پسته ای سیدمحمدعلی

پسته ای سیدمحمدعلی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضوی نژاد نگین

رضوی نژاد نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فنی اسکوئی محمد

فنی اسکوئی محمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بابائی سلدا

بابائی سلدا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قلمی نوبر احمدرضا

قلمی نوبر احمدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عابدی امیرارشیا

عابدی امیرارشیا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سلطان محمد لو هلیا

سلطان محمد لو هلیا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
علی پورمارالانی سینا

علی پورمارالانی سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صوفیانی قدیم دنیا

صوفیانی قدیم دنیا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خلیل نسبت پینار

خلیل نسبت پینار

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شاکر نعمت آباد مینا

شاکر نعمت آباد مینا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عزتی نیا کوروش

عزتی نیا کوروش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
گنج خانلو علی

گنج خانلو علی

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فتاحی محمدمهدی

فتاحی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدیون صبا

محمدیون صبا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت تيکمه داش

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
غلامی سارا

غلامی سارا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عظیمی غازانی سینا

عظیمی غازانی سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قندیان کوچه باغ ثمین

قندیان کوچه باغ ثمین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نائبی ملیسی

نائبی ملیسی

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دائی بادکوبه فرزین

دائی بادکوبه فرزین

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رزاقی اسما

رزاقی اسما

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دلخوش ریحانی امین

دلخوش ریحانی امین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پاداش بناب علی

پاداش بناب علی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
داور آیلین

داور آیلین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد-تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عیسی خواجه لو یلدا

عیسی خواجه لو یلدا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سنگ تراش علی

سنگ تراش علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مهدوی راد مریم

مهدوی راد مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
غفوری آروین

غفوری آروین

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سلیمانی تازه کندی علی

سلیمانی تازه کندی علی

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
پالیک امیررضا

پالیک امیررضا

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قهرمانزاده مهسا

قهرمانزاده مهسا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شیخعلی زاده نوبر آرمین

شیخعلی زاده نوبر آرمین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نظری بلویردی محمد حسین

نظری بلویردی محمد حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مسعودفر وحید

مسعودفر وحید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
عبدی قزلجه حسین

عبدی قزلجه حسین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مردانی مهشید

مردانی مهشید

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رضوی سپیده

رضوی سپیده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
امینیان امیر حسین

امینیان امیر حسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جلالی نسیم

جلالی نسیم

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدزاده شاطری احسان

محمدزاده شاطری احسان

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
چیت سازدهخوارقانی زهرا

چیت سازدهخوارقانی زهرا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رکنی اسماء

رکنی اسماء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نادری هاله

نادری هاله

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
هاتفی ثنا

هاتفی ثنا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مذنب خدائی اصلان

مذنب خدائی اصلان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دواتگر بدیع تینا

دواتگر بدیع تینا

مهندسي اقتصادکشاورزي|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
میرزائی فائزه

میرزائی فائزه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نوشاد عباس پور عرفان

نوشاد عباس پور عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قدیمیان احسان

قدیمیان احسان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جنتی مبین

جنتی مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حیدرزاده پری ناز

حیدرزاده پری ناز

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اقدامی سهیل

اقدامی سهیل

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بیرنگ اسکوئی سیده محدثه

بیرنگ اسکوئی سیده محدثه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پورآذر سهیل

پورآذر سهیل

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سلیم نژاد ماهنی

سلیم نژاد ماهنی

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شکریان فاطمه

شکریان فاطمه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ارشدی روزبه

ارشدی روزبه

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رنجبر امیرحسین

رنجبر امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جهانگیر محمد

جهانگیر محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عادل کهنموئی وحیده

عادل کهنموئی وحیده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ذاکری مهر آباد زهرا

ذاکری مهر آباد زهرا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قهرمانی مریم

قهرمانی مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارع هستی

زارع هستی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسن نژاددانشمند الهه

حسن نژاددانشمند الهه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نوجوان خرم آباد محمدامین

نوجوان خرم آباد محمدامین

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | شبانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسحاقی سردرود سیده فاطمه

اسحاقی سردرود سیده فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عباسی لیواری عطا

عباسی لیواری عطا

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صابونی علاء پور اسما

صابونی علاء پور اسما

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نجفی بوکت ایلیاد

نجفی بوکت ایلیاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پور عبدالعلی صنم

پور عبدالعلی صنم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
برزگری قلعه جوقی سهند

برزگری قلعه جوقی سهند

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت خداافرين

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شکوری هوجقان امیر حسین

شکوری هوجقان امیر حسین

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدخوراسگان | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نصرتی آذربالستانی زینب

نصرتی آذربالستانی زینب

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت اسکو

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زارع خواجوندکماچالی امیررضا

زارع خواجوندکماچالی امیررضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آسیابانی پور علیرضا

آسیابانی پور علیرضا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نجارصادقی احسان

نجارصادقی احسان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
طالبی نژاد یاسمین

طالبی نژاد یاسمین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ذوالمجد مهدی

ذوالمجد مهدی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مولوی کلجاهی علی

مولوی کلجاهی علی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تقوی بابک

تقوی بابک

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رزم خواه عطا

رزم خواه عطا

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک اروميه -شهيدقاضي طباطباي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
انتظاری اسکوئی سیده فائزه

انتظاری اسکوئی سیده فائزه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد-تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بابازاده شیوا

بابازاده شیوا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
روشنی میدان الینا

روشنی میدان الینا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عیسی زاده رضا

عیسی زاده رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نورآئین پویا

نورآئین پویا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
موحدی پور عطا

موحدی پور عطا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسماعیلی زهرا

اسماعیلی زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت خواجه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شاه وردی زاده علی اصغر

شاه وردی زاده علی اصغر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت خسروشاه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جهانی قراملکی فائزه

جهانی قراملکی فائزه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حمیدی مهمانداری فاطمه

حمیدی مهمانداری فاطمه

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدی افشار پارسا

احمدی افشار پارسا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کبیری نیا زهرا

کبیری نیا زهرا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شاکر نعمتی طلا

شاکر نعمتی طلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفرزاده مهدی

جعفرزاده مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ضرابی یار میلاد

ضرابی یار میلاد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بندری امیرمحمد

بندری امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جان بزرگی سینا

جان بزرگی سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طالاری عرفان

طالاری عرفان

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امیری امین

امیری امین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زهدی کیا عسل

زهدی کیا عسل

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اصلاحی محمدحسین

اصلاحی محمدحسین

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تبلیغ حکم آبادی علی

تبلیغ حکم آبادی علی

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مهدوی مقدم مهدی

مهدوی مقدم مهدی

شيمي محض|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گوگانی نگین

گوگانی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | شهريه پرداز

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جبارزاده الهه

جبارزاده الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نورعلی ساقی

نورعلی ساقی

روانشناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اصل محمد پور انرجانی زهرا

اصل محمد پور انرجانی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هادی مصطفی چائی الینا

هادی مصطفی چائی الینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نجفی سرپه درق فاطمه

نجفی سرپه درق فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت تيکمه داش

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مدنی فاطمه

مدنی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امینی مطلق اسما

امینی مطلق اسما

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
میرعبداللهی سیدمهدی

میرعبداللهی سیدمهدی

مهندسي اقتصادکشاورزي|دانشگاه تبريز | شبانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورحسین فاطمه

پورحسین فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن زاده امیررضا

حسن زاده امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهدی زاده کهنموئی علی

مهدی زاده کهنموئی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | محروم-بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت ورزقان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پناهی اشتلق فاطمه

پناهی اشتلق فاطمه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | خودگردان دانشگاه آزاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عزیزیان علی

عزیزیان علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مهاجری شقایق

مهاجری شقایق

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفری ملیکا

جعفری ملیکا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مومنی حسنا

مومنی حسنا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز-محل تحصيل ساري

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مسعود چلان مبینا

مسعود چلان مبینا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غیبی زهرا

غیبی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدعظیمی مهدی

محمدعظیمی مهدی

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سامبرانی محمدعلی

سامبرانی محمدعلی

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسی پور مهسا

موسی پور مهسا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدپور عرفان

محمدپور عرفان

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملک پور طلا

ملک پور طلا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسن پور کیهان زهرا

حسن پور کیهان زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سلامی رنجبران ثنا

سلامی رنجبران ثنا

روانشناسي|دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حبیبی محمدمهدی

حبیبی محمدمهدی

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اعتبارمتنق امیر

اعتبارمتنق امیر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوی الهه

موسوی الهه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سیدطراح خزر

سیدطراح خزر

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
واحدی صدرا

واحدی صدرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جباریان پوریا

جباریان پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اصل فارغ دیزجی نیکو

اصل فارغ دیزجی نیکو

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستمی سپهر

رستمی سپهر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قربانی قراملکی حانیه

قربانی قراملکی حانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شوقی مایان احمدرضا

شوقی مایان احمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برنو کیمیا

برنو کیمیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
داناپور مهدی

داناپور مهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رستمی علی

رستمی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبدی هادی

عبدی هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت بستان آباد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حبیبی خاتون آباد فرزاد

حبیبی خاتون آباد فرزاد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
معین مهر حنانه

معین مهر حنانه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورمهری سجاد

پورمهری سجاد

اقتصاد|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مددخواه آذری امیر

مددخواه آذری امیر

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورعلی کندجانی مهسا

پورعلی کندجانی مهسا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورعلی کندجانی اسما

پورعلی کندجانی اسما

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حاجی زاده زهرا

حاجی زاده زهرا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عباس زاده اسماء

عباس زاده اسماء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ناجی ملیسی

ناجی ملیسی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | خودگردان دانشگاه آزاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شریفی تبار سناء

شریفی تبار سناء

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کریم خانی نوشین

کریم خانی نوشین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ملکی امیرمحمد

ملکی امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
الهی اصل الهام

الهی اصل الهام

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کریم نژادقزلگچی آرمین

کریم نژادقزلگچی آرمین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدی مهدی

محمدی مهدی

روانشناسي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سخنور امیر محمد

سخنور امیر محمد

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
غریب زاده مریم

غریب زاده مریم

شيمي محض|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جلیلی جهانی سارا

جلیلی جهانی سارا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سرخوشی سنا

سرخوشی سنا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کسب کاری حکم آباد رضا

کسب کاری حکم آباد رضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
علی زاده امیر علی

علی زاده امیر علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
افشاری میرک علی

افشاری میرک علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جبرائیلی مرتضی

جبرائیلی مرتضی

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عباسی مرجانی آیدا

عباسی مرجانی آیدا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عابدی سمیرا

عابدی سمیرا

روانشناسي|دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آتش زر محمدرضا

آتش زر محمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نعمتی علی بلاغی فاطمه

نعمتی علی بلاغی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آبدارنژادی زهرا

آبدارنژادی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زارع اسفنجانی مریم

زارع اسفنجانی مریم

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ثابت قدم حدیث

ثابت قدم حدیث

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نظری مریم

نظری مریم

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ارادت هلیا

ارادت هلیا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مجیدی محمد

مجیدی محمد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابدالی امیررضا

ابدالی امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحمانی آیدا

رحمانی آیدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسحقی سردرود سید علی

اسحقی سردرود سید علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
باقری نیما

باقری نیما

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
علیزاده مجیدی مانی

علیزاده مجیدی مانی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدنژاد زهرا

محمدنژاد زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدنژاد ویدا

احمدنژاد ویدا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
علی اکبری باویل علیائی مبین

علی اکبری باویل علیائی مبین

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تهبازرضازاده عسل

تهبازرضازاده عسل

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زینال زاده نساء

زینال زاده نساء

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حامد نازنین

حامد نازنین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قلی پور محمدرضا

قلی پور محمدرضا

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گل محمدزاده مریم

گل محمدزاده مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رشتبر پروین

رشتبر پروین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت خاروانا

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
سرباززاده هانی

سرباززاده هانی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
وحدتی خواجه اسما

وحدتی خواجه اسما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کیانی یاشار

کیانی یاشار

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
وحیدی فر آیدا

وحیدی فر آیدا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
میر خانی توحید

میر خانی توحید

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پوراحمد ریحان دریا

پوراحمد ریحان دریا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اسمعیلی نیما

اسمعیلی نیما

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
واحدپور تارا

واحدپور تارا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عبدالحسین زاده فرشی فرشته

عبدالحسین زاده فرشی فرشته

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ودادی مهر نوید

ودادی مهر نوید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
علی پور دربندی سبا

علی پور دربندی سبا

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بکائی مبینا

بکائی مبینا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اکبرپورقیاسی گیسو

اکبرپورقیاسی گیسو

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ولیپور علی

ولیپور علی

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عهدی اقدم مهدی

عهدی اقدم مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عابدی محدثه

عابدی محدثه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رجب پور ملیکا

رجب پور ملیکا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سیداورادی میرعلی

سیداورادی میرعلی

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه مراغه | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تقی پور نادیا

تقی پور نادیا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدپور طالعی عسل

محمدپور طالعی عسل

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبداله زاده محدثه

عبداله زاده محدثه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهدی پور قره اغاج فاطمه السادات

مهدی پور قره اغاج فاطمه السادات

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
درستکار آیدا

درستکار آیدا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حقی گنگل آباد زینب

حقی گنگل آباد زینب

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حاج رمضان زاده ممقانی محمد

حاج رمضان زاده ممقانی محمد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسین زاده صدف

حسین زاده صدف

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدی فرخاد امیررضا

محمدی فرخاد امیررضا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پاشایی اسرا

پاشایی اسرا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد-تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پورزیاد مهسا

پورزیاد مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
جلالی فر امین

جلالی فر امین

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بابایی نرجس

بابایی نرجس

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
طایفه نورلی مرجان

طایفه نورلی مرجان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زبانی زرنق مهسا

زبانی زرنق مهسا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خدائی ریحانه

خدائی ریحانه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نوری دانیال

نوری دانیال

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
مطلبی فرد سعید

مطلبی فرد سعید

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
تدین امیرمحمد

تدین امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
یوسفی مهدی

یوسفی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مشاورباهر سماسادات

مشاورباهر سماسادات

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فکری نژادبدر آتوسا

فکری نژادبدر آتوسا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سیف اله زاده نوشهر مهدی

سیف اله زاده نوشهر مهدی

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
رنجبری امیرحسین

رنجبری امیرحسین

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
قاسم فر علی

قاسم فر علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
حسن بکلو معصومه

حسن بکلو معصومه

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
3/25/2023 9:25:06 PM