شوط

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر شوط

حسن نژاد لاله

حسن نژاد لاله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | شهريه پرداز

10سال کانونی / 205 آزمون

تجربی
حسن نژاد هادی

حسن نژاد هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت شوط

10سال کانونی / 205 آزمون

تجربی
فخرائی سعید

فخرائی سعید

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

8سال کانونی / 182 آزمون

تجربی
یوسفی زهرا

یوسفی زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت پلدشت

6سال کانونی / 118 آزمون

انسانی
صبوری شلاله

صبوری شلاله

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت چايپاره

5سال کانونی / 113 آزمون

انسانی
سلیمانی سحر

سلیمانی سحر

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت پلدشت

6سال کانونی / 112 آزمون

انسانی
گلیکانلوی میلان مهناز

گلیکانلوی میلان مهناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت شوط

5سال کانونی / 103 آزمون

انسانی
کچلانلو راحله

کچلانلو راحله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت سيلوانا

7سال کانونی / 102 آزمون

انسانی
طاهری قلیکی ارشاد

طاهری قلیکی ارشاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت ماکو

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
پیشه ور بهلول آبادی فاطمه

پیشه ور بهلول آبادی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
محمدنژاداقدم مهدی

محمدنژاداقدم مهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت ماکو

4سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
اگده افراسیاب

اگده افراسیاب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي محل خدمت شوط

3سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
محمد زاده سویل

محمد زاده سویل

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت پلدشت

5سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
محمدنژاد بیتا

محمدنژاد بیتا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
پارسا حدیثه

پارسا حدیثه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت ماکو

5سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
سیدی سیدمهدی

سیدی سیدمهدی

حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
آقاوردی زاده حسین

آقاوردی زاده حسین

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
کچلانلو مهری

کچلانلو مهری

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت خوي-محل تحصيل چالدران

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
محمدپور میر امیرحسین

محمدپور میر امیرحسین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
زینالی الهه

زینالی الهه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي -محل خدمت شوط

5سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
محمدزاده امین

محمدزاده امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت ماکو

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
آقازاده کنعان

آقازاده کنعان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عباس زاده مهسا

عباس زاده مهسا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت شوط

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
ایرانپور معصومه

ایرانپور معصومه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت چالداران

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مصطفی زاده مهدی

مصطفی زاده مهدی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | خودگردان دانشگاه آزاد

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
آده خانی سرقین حسین

آده خانی سرقین حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت شوط

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
اوموئی میلان سحر

اوموئی میلان سحر

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي -محل خدمت شوط

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
تقی نژاد زهرا

تقی نژاد زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خالقیان سحر

خالقیان سحر

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت خوي-محل تحصيل شوط

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
جعفرپور لیلا

جعفرپور لیلا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
انصاری هانیه

انصاری هانیه

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت خوي

2سال کانونی / 43 آزمون

هنر
انصاری زینب

انصاری زینب

مشاوره|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
زهدی اوموئی سیما

زهدی اوموئی سیما

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت چالدران

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
نصراله زاده ثنا

نصراله زاده ثنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رحیم زاده عبدالله

رحیم زاده عبدالله

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت شوط

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
آگده شهریار

آگده شهریار

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قلی زاده ساناز

قلی زاده ساناز

جامعه شناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ولی نژاد نیکی

ولی نژاد نیکی

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد-تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امویی روژان

امویی روژان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
محمدنژاد زهرا

محمدنژاد زهرا

مهندسي پليمر|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شاطوئی قارنجه الهام

شاطوئی قارنجه الهام

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سانی علم هولی فرشته

سانی علم هولی فرشته

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت شوط

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسن پور آی ناز

حسن پور آی ناز

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت شوط

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مولوی سیپان

مولوی سیپان

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آمون محمد

آمون محمد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معروف زاده فردین

معروف زاده فردین

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
قربان نژاد پارسا

قربان نژاد پارسا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حبیب زاده موسی

حبیب زاده موسی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت ماکو

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خرسندی ندا

خرسندی ندا

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
علیزاده عرفان

علیزاده عرفان

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت پلدشت

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
4/1/2023 8:58:01 AM