چالدران سياه چشمه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر چالدران سياه چشمه

مقدسیان فاطمه

مقدسیان فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

7سال کانونی / 166 آزمون

تجربی
رشیدی سیاوش

رشیدی سیاوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
عطاری صبا

عطاری صبا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت چالداران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
احمدزاده حیدرانلو شهلا

احمدزاده حیدرانلو شهلا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت چالدران

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
4/1/2023 7:49:04 AM