شاهين دژ

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر شاهين دژ


مرادی رضا

مرادی رضا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت شاهين دژ

3سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
دلاور فاطمه

دلاور فاطمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت خوي-محل تحصيل شاهين دژ

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
5/29/2023 6:30:20 AM
Menu