ماكو

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ماكو

زینال پور مصطفی

زینال پور مصطفی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

11سال کانونی / 162 آزمون

ریاضی
لطف الله زاده فرخ

لطف الله زاده فرخ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 151 آزمون

تجربی
نجف زاده امیررضا

نجف زاده امیررضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت شوط

7سال کانونی / 123 آزمون

انسانی
قوی پنجه امیر حسین

قوی پنجه امیر حسین

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت سلماس

8سال کانونی / 115 آزمون

هنر
مافی یاسین

مافی یاسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

انسانی
حسینعلی زاده یسرا

حسینعلی زاده یسرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

7سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
جعفری نژاد یاسین

جعفری نژاد یاسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
صادقی بازرگانی صدف

صادقی بازرگانی صدف

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
یوسف زاده قندکانلو احسان

یوسف زاده قندکانلو احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رستم نژاد کلیساکندی حمیدرضا

رستم نژاد کلیساکندی حمیدرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت ماکو

5سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محمدی بازرگانی هستی

محمدی بازرگانی هستی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدعلی زاده عسل

محمدعلی زاده عسل

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيد-تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهرالی امیرسالار

مهرالی امیرسالار

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدنژاد مرادلو محمد

محمدنژاد مرادلو محمد

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شکورزاده رضا

شکورزاده رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت ماکو

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسماعیل پور مهدی

اسماعیل پور مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قربان زاده سویل

قربان زاده سویل

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت ماکو

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مختارزاده روژینا

مختارزاده روژینا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
علی کوهی الهه

علی کوهی الهه

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خیری زاده آنیتا

خیری زاده آنیتا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
علی اصغرپور نیما

علی اصغرپور نیما

مهندسي معماري|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
باقری محمدرضا

باقری محمدرضا

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت شوط

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
محمدزاده ائلمان

محمدزاده ائلمان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حسن پور امیرحسین

حسن پور امیرحسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت انزل

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
فیض زاده یگانه

فیض زاده یگانه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حیدری آذر کنعان

حیدری آذر کنعان

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رفیعی آذین

رفیعی آذین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
4/1/2023 7:17:21 AM