نقده

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر نقده

جهانبخش نقده مریم

جهانبخش نقده مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

10سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
ارجمند نیکان

ارجمند نیکان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
زیبای نظام آباد علی

زیبای نظام آباد علی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت نقده

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
سرهنگی زهرا

سرهنگی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
اسکندرزاده طاهره

اسکندرزاده طاهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
صادقی حسنلوئی فاطمه

صادقی حسنلوئی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
امیری فر شایان

امیری فر شایان

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | شهريه پرداز

3سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
یوسفی قصبه نیلوفر

یوسفی قصبه نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
ابراهیمی محمدرضا

ابراهیمی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مياندوآب

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
پورمحمد نوید

پورمحمد نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حلاج نقدهی سرور

حلاج نقدهی سرور

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت اشنويه

5سال کانونی / 76 آزمون

هنر
افشاری ساغر

افشاری ساغر

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت پيرانشهر

5سال کانونی / 76 آزمون

زبان
فتوحی چیانه بهاره

فتوحی چیانه بهاره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ابراهیم پورآذر مهسا

ابراهیم پورآذر مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اوراز مهشید

اوراز مهشید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پهلوانی مهدیه

پهلوانی مهدیه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عزیزی زهرا

عزیزی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خلیل زاده امیرحسین

خلیل زاده امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي محل خدمت نقده

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عذار امیرمهدی

عذار امیرمهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عزیزی خادم سهیل

عزیزی خادم سهیل

شيمي کاربردي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جلودار سودا

جلودار سودا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عرب زاده نگار

عرب زاده نگار

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حکیم نیا حسین

حکیم نیا حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اسکندری علی

اسکندری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضازاده حسین

رضازاده حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
معین زاده اولدوز

معین زاده اولدوز

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت نقده

4سال کانونی / 48 آزمون

زبان
هشترخانی امینلوئی آریان

هشترخانی امینلوئی آریان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حیدری کهلی احسان

حیدری کهلی احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جعفرپورآذر کیانوش

جعفرپورآذر کیانوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کاظمی عرفان

کاظمی عرفان

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دانش حسین

دانش حسین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت اروميه ناحيه 1

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
جعفری معصومه

جعفری معصومه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
برجی نژادچیانه رضا

برجی نژادچیانه رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ناصری نژاد محمد حسین

ناصری نژاد محمد حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شوکتی فاطمه

شوکتی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نعمتیان ابراهیم

نعمتیان ابراهیم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسدی عرفان

اسدی عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نیکخو فرشاد

نیکخو فرشاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نجفی سانای

نجفی سانای

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت نقده

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عذارچیانه علی

عذارچیانه علی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فتاحی سجاد

فتاحی سجاد

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
منافی آذر شیوا

منافی آذر شیوا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت پلدشت

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
هادیان علی

هادیان علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شریف پور زهرا

شریف پور زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي -محل خدمت نقده

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
اوراز آرین

اوراز آرین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي -محل خدمت پيرانشهر

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قاسمی عماد

قاسمی عماد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نیکخو حسین

نیکخو حسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت سلماس

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
امینی احسان

امینی احسان

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمدزاده سارا

محمدزاده سارا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت نقده

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حیدرپور میدانی یاسین

حیدرپور میدانی یاسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت نقده

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
رمضانی تازه کندی مریم

رمضانی تازه کندی مریم

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حاتمی امیررضا

حاتمی امیررضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فلاح گل افشین

فلاح گل افشین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خالدی زاده نگین

خالدی زاده نگین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مهاباد

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسماعیلی امیرحسین

اسماعیلی امیرحسین

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مهاباد

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
یوزباشی علی ملک زین العابدین

یوزباشی علی ملک زین العابدین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فرجی امید

فرجی امید

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پیروزنیا سارینا

پیروزنیا سارینا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي -محل خدمت پيرانشهر

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عیسی لوی فائزه

عیسی لوی فائزه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

زبان
پژومان مهدی

پژومان مهدی

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حقیقت نیا سینا

حقیقت نیا سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عابدزاده علیرضا

عابدزاده علیرضا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مینائی مملوئی کوثر

مینائی مملوئی کوثر

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي -محل خدمت نقده

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
عبدلی آخته خانه محسن

عبدلی آخته خانه محسن

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت نقده

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
امیرپور مهدی

امیرپور مهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت سلماس

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
دیلمقانی عرفان

دیلمقانی عرفان

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بنابی محمدامین

بنابی محمدامین

مهندسي عمران|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عبداللهی فردین

عبداللهی فردین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
محرم زاده فاطمه

محرم زاده فاطمه

تاريخ|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
4/1/2023 8:34:48 AM