خوي

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خوي


کلوانی مائده

کلوانی مائده

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت خوي

7سال کانونی / 143 آزمون

زبان
حسن پور سوگند

حسن پور سوگند

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 137 آزمون

زبان
صلاح لو فاطمه

صلاح لو فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت چايپاره

6سال کانونی / 112 آزمون

زبان
کریم خانی عطیه

کریم خانی عطیه

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

زبان
درستی محمد

درستی محمد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
5/28/2023 7:56:26 AM