اروميه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر اروميه


حسن نژاد امیرحسین

حسن نژاد امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 162 آزمون

تجربی
ملک زاده گلسا

ملک زاده گلسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
عباسی الیاس آباد سالار

عباسی الیاس آباد سالار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
اکبری علی

اکبری علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حسنی علیرضا

حسنی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
باغبان نیلوفر

باغبان نیلوفر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نصری سوگل

نصری سوگل

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسنی دانیال

حسنی دانیال

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مجنونلو آرمین

مجنونلو آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نوروزی طاهر بناب سمیرا

نوروزی طاهر بناب سمیرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ده بزرگی علی

ده بزرگی علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مافی محمد مهدی

مافی محمد مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رحیمی راد برهان

رحیمی راد برهان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قلی اشاقی اسما

قلی اشاقی اسما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت صوماي برادوست

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ابراهیم پور عارف

ابراهیم پور عارف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
تیمور پناه مبینا

تیمور پناه مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نظمی سینا

نظمی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قهرمان زاده سبحان

قهرمان زاده سبحان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خدایاری فرانک

خدایاری فرانک

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جلیلی الیاس آباد فاطمه

جلیلی الیاس آباد فاطمه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند | شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مصطفایی دوه آغلی مهیار

مصطفایی دوه آغلی مهیار

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
داداشی هزه جان شیوا

داداشی هزه جان شیوا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شریفی امیر حسین

شریفی امیر حسین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اشرف پور الهه

اشرف پور الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ساعی فر ثنا

ساعی فر ثنا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | شبانه

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زینی فاطمه

زینی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مصیب زاده محدثه

مصیب زاده محدثه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جوهری فاطمه

جوهری فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مصطفی زاده نگار

مصطفی زاده نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رستم نژادنهایی زهرا

رستم نژادنهایی زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهدیزاده سپهر

مهدیزاده سپهر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شیخ بیگلو مهدیه

شیخ بیگلو مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت نازلو

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قمی ساناز

قمی ساناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فیضی نهند علی

فیضی نهند علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اعیانی میرسامیار

اعیانی میرسامیار

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
وهاب زاده دانیال

وهاب زاده دانیال

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صداقه کیانوش

صداقه کیانوش

شيمي محض|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قاسم بگلو علی

قاسم بگلو علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شایان مهر مهدی

شایان مهر مهدی

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صلاحلو سما

صلاحلو سما

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
یوسفی امیرمحمد

یوسفی امیرمحمد

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دیدارلو امیرحسین

دیدارلو امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شیبانی محمد

شیبانی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عباسپور محمد

عباسپور محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | شهريه پرداز

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بهنام پریا

بهنام پریا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خوشبخت امیررضا

خوشبخت امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کهربا نسیم

کهربا نسیم

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مهاباد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مبصر هدیه

مبصر هدیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حیدراسدی فربد

حیدراسدی فربد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شیدا علی

شیدا علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
برهمند پارسا

برهمند پارسا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صابری امیررضا

صابری امیررضا

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حیدرنژاد علی

حیدرنژاد علی

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ابرازه امیرحسین

ابرازه امیرحسین

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حلمی سلماسی کوثر

حلمی سلماسی کوثر

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جمشیدی میدان دار آرمیتا

جمشیدی میدان دار آرمیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ولی زاد فاطمه

ولی زاد فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سیدفرجی سانای

سیدفرجی سانای

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آزاد کوثر

آزاد کوثر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضایی دوست مریم

رضایی دوست مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خلیل زاد پروا

خلیل زاد پروا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مولوی مرتضی

مولوی مرتضی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
میرزاپور پارسا

میرزاپور پارسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نصرتی سحر

نصرتی سحر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رزمخواه آرزو

رزمخواه آرزو

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دین پرستی صالح سارا

دین پرستی صالح سارا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پورعلی نازنین زینب

پورعلی نازنین زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حیدری کیا زهرا

حیدری کیا زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت سيلوانا

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شهنازی فاطمه

شهنازی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملکی مهدیس السادات

ملکی مهدیس السادات

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طهمورثی پانیذ

طهمورثی پانیذ

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سپیدکار عطا

سپیدکار عطا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرمان بردار حدیثه

فرمان بردار حدیثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سلیمانی پریا

سلیمانی پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پورک صدرا

پورک صدرا

مديريت صنعتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
همتی مبینا

همتی مبینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمد خانلو پانیذ

محمد خانلو پانیذ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مهرانی ژاسمین

مهرانی ژاسمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
علی نژاد عذرا

علی نژاد عذرا

علوم ورزشي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/6/2023 2:10:20 PM
Menu