اروميه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر اروميه

حسن نژاد امیرحسین

حسن نژاد امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 162 آزمون

تجربی
مرحله پیما الهام

مرحله پیما الهام

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه | روزانه

8سال کانونی / 142 آزمون

انسانی
ملک زاده گلسا

ملک زاده گلسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
سلیمانی ایگریر فرشید

سلیمانی ایگریر فرشید

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
علی نژاد امیر حسین

علی نژاد امیر حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت مهاباد

3سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
عباسی الیاس آباد سالار

عباسی الیاس آباد سالار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عیوضلو محمد

عیوضلو محمد

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
خلیفه شاهین

خلیفه شاهین

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
قلی زاده نگار

قلی زاده نگار

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه اروميه | روزانه

7سال کانونی / 67 آزمون

هنر
اکبری علی

اکبری علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
بیکی سجاد

بیکی سجاد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت مرحمت آباد

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
حسنی علیرضا

حسنی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
باغبان نیلوفر

باغبان نیلوفر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نصری سوگل

نصری سوگل

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسنی دانیال

حسنی دانیال

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نعمتی امید

نعمتی امید

حقوق|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
آب برین یاشار

آب برین یاشار

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت انزل

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
قلیزاده سلیم کندی سارا

قلیزاده سلیم کندی سارا

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت اروميه ناحيه 1

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
فریدی امیر

فریدی امیر

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
مسلم زاده کیانوش

مسلم زاده کیانوش

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت انزل

3سال کانونی / 55 آزمون

زبان
مجنونلو آرمین

مجنونلو آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نوروزی طاهر بناب سمیرا

نوروزی طاهر بناب سمیرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ده بزرگی علی

ده بزرگی علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مافی محمد مهدی

مافی محمد مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
علی پور علیا لیلا

علی پور علیا لیلا

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
یادگاری حمیدرضا

یادگاری حمیدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ارسلانلو امیرحسین

ارسلانلو امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
رحیمی راد برهان

رحیمی راد برهان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قلی اشاقی اسما

قلی اشاقی اسما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت صوماي برادوست

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ابراهیم پور عارف

ابراهیم پور عارف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
تیمور پناه مبینا

تیمور پناه مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
داودی حدیث

داودی حدیث

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت انزل

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
پور عابد علی

پور عابد علی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت اروميه ناحيه 1

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نظمی سینا

نظمی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صمدی بهزاد

صمدی بهزاد

جغرافيا|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ولی زاده علی

ولی زاده علی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مرادی مهسا

مرادی مهسا

مهندسي شيمي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
قهرمان زاده سبحان

قهرمان زاده سبحان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خدایاری فرانک

خدایاری فرانک

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جلیلی الیاس آباد فاطمه

جلیلی الیاس آباد فاطمه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند | شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مصطفایی دوه آغلی مهیار

مصطفایی دوه آغلی مهیار

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
داداشی هزه جان شیوا

داداشی هزه جان شیوا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شریفی امیر حسین

شریفی امیر حسین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شیخلو عیسی

شیخلو عیسی

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اشرف پور الهه

اشرف پور الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پسوه ای روژینا

پسوه ای روژینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت بوکان

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ساعی فر ثنا

ساعی فر ثنا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | شبانه

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زینی فاطمه

زینی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مصیب زاده محدثه

مصیب زاده محدثه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جوهری فاطمه

جوهری فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مصطفی زاده نگار

مصطفی زاده نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رستم نژادنهایی زهرا

رستم نژادنهایی زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مهدیزاده سپهر

مهدیزاده سپهر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شیخ بیگلو مهدیه

شیخ بیگلو مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت نازلو

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قمی ساناز

قمی ساناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فیضی نهند علی

فیضی نهند علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جعفرنژاد مرتضی

جعفرنژاد مرتضی

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حاجی زاده پویا

حاجی زاده پویا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
اعیانی میرسامیار

اعیانی میرسامیار

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدی حدیث

محمدی حدیث

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت نازلو

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
وهاب زاده دانیال

وهاب زاده دانیال

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | شبانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صداقه کیانوش

صداقه کیانوش

شيمي محض|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسنی فر مهدی

حسنی فر مهدی

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قاسم بگلو علی

قاسم بگلو علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شایان مهر مهدی

شایان مهر مهدی

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
حسین پور محمدحسین

حسین پور محمدحسین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت اروميه ناحيه 1

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شفیعی مجاز ملینا

شفیعی مجاز ملینا

حسابداري|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
محمدزاده آیلین

محمدزاده آیلین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جهانسوز صفرا

جهانسوز صفرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي -محل خدمت سيلوانا

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صلاحلو سما

صلاحلو سما

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
یوسفی امیرمحمد

یوسفی امیرمحمد

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دیدارلو امیرحسین

دیدارلو امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غیبی اسرا

غیبی اسرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت صوماي برادوست

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
شیبانی محمد

شیبانی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
غلامیان کارکن رعنا

غلامیان کارکن رعنا

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
عباسپور محمد

عباسپور محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | شهريه پرداز

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بهنام پریا

بهنام پریا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
خوشبخت امیررضا

خوشبخت امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نجارآذری ترمه

نجارآذری ترمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
آقامحمدی سپهر

آقامحمدی سپهر

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
کهربا نسیم

کهربا نسیم

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت مهاباد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مبصر هدیه

مبصر هدیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حیدراسدی فربد

حیدراسدی فربد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمودپور عسل

محمودپور عسل

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
منصور آریا

منصور آریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت سلماس

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صادقی محمد

صادقی محمد

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سیادت سروش

سیادت سروش

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خیراندیش هانیه

خیراندیش هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت انزل

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قهرمانی زهرا

قهرمانی زهرا

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سلیمانی نازنین

سلیمانی نازنین

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شیدا علی

شیدا علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
برهمند پارسا

برهمند پارسا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صابری امیررضا

صابری امیررضا

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حیدرنژاد علی

حیدرنژاد علی

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قلی زاد کیارا

قلی زاد کیارا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سلیمانی الهام

سلیمانی الهام

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت انزل

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
ابرازه امیرحسین

ابرازه امیرحسین

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حلمی سلماسی کوثر

حلمی سلماسی کوثر

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جمشیدی میدان دار آرمیتا

جمشیدی میدان دار آرمیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پاشائی علی

پاشائی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت نازلو

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ملک زاده قره باغ پریسا

ملک زاده قره باغ پریسا

روانشناسي|دانشگاه مراغه | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شاهسواری امیرحسین

شاهسواری امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ولی زاد فاطمه

ولی زاد فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صداقت مظهر

صداقت مظهر

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت نازلو

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
دیباذر فرنام

دیباذر فرنام

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سیدفرجی سانای

سیدفرجی سانای

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طاهرنیا فاطمه

طاهرنیا فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت نازلو

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خارا یاشار

خارا یاشار

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حافظی پریا

حافظی پریا

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آزاد کوثر

آزاد کوثر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضایی دوست مریم

رضایی دوست مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاه ایسترم فاطمه

شاه ایسترم فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت نازلو

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
کرب پور کیانا

کرب پور کیانا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خلیل زاد پروا

خلیل زاد پروا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
واحدیان کمیل

واحدیان کمیل

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت اروميه ناحيه 2

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شاکری ریحانه

شاکری ریحانه

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مولوی مرتضی

مولوی مرتضی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
میرزاپور پارسا

میرزاپور پارسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نصرتی سحر

نصرتی سحر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رزمخواه آرزو

رزمخواه آرزو

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دین پرستی صالح سارا

دین پرستی صالح سارا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عظیمی فرانک

عظیمی فرانک

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت صوماي برادوست

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پورعلی نازنین زینب

پورعلی نازنین زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حیدری کیا زهرا

حیدری کیا زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت سيلوانا

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شهنازی فاطمه

شهنازی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ملکی مهدیس السادات

ملکی مهدیس السادات

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طهمورثی پانیذ

طهمورثی پانیذ

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سپیدکار عطا

سپیدکار عطا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرمان بردار حدیثه

فرمان بردار حدیثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شفائی دوست رضا

شفائی دوست رضا

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مهدی زاده گلمرز مبینا

مهدی زاده گلمرز مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت نازلو

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سلیمانی پریا

سلیمانی پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسینی تبار مجید

حسینی تبار مجید

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت مياندوآب

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خدایاری مهدی

خدایاری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت صوماي برادوست

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
علی پور امیرحسین

علی پور امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رشیدی مهشاد

رشیدی مهشاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
پورک صدرا

پورک صدرا

مديريت صنعتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
الهیاری ساسان

الهیاری ساسان

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت سردشت

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جباری علیسا

جباری علیسا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
همتی مبینا

همتی مبینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمد خانلو پانیذ

محمد خانلو پانیذ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسینی گرده رشت فاطمه

حسینی گرده رشت فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
غفاری نیکی

غفاری نیکی

علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
موسوی پریا

موسوی پریا

جغرافيا|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
احمدعلی آیشن

احمدعلی آیشن

حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مهرانی ژاسمین

مهرانی ژاسمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رنجبری مهسا

رنجبری مهسا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي -محل خدمت پلدشت

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
علی نژاد عذرا

علی نژاد عذرا

علوم ورزشي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
3/23/2023 8:52:24 PM