زواره اردستان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر زواره اردستان

افضلی ریحانه سادات

افضلی ریحانه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت خميني شهر

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
جعفری نیسیانی زهرا

جعفری نیسیانی زهرا

حسابداري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
4/1/2023 7:55:19 AM