بوئين مياندشت

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بوئين مياندشت

گنجه شقایق

گنجه شقایق

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت بويين و مياندشت

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
باقری نجمه

باقری نجمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فريدن

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
3/25/2023 8:33:38 PM