اردستان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر اردستان

عامل اردستانی امیرحسین

عامل اردستانی امیرحسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
بقائی اردستانی علی

بقائی اردستانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
اعتمادی امیررضا

اعتمادی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صنعتی زهرا

صنعتی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت نايين

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خورشیدی سجاد

خورشیدی سجاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
3/25/2023 8:55:48 PM