آران و بيدگل

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر آران و بيدگل

پنجی بیدگلی کوثر

پنجی بیدگلی کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 149 آزمون

تجربی
عباسی نصرآبادی مرضیه سادات

عباسی نصرآبادی مرضیه سادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

6سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
نظری نصرآبادی المیرا

نظری نصرآبادی المیرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
رحیمی نصرآبادی زینب

رحیمی نصرآبادی زینب

فرش|دانشگاه کاشان | روزانه

6سال کانونی / 140 آزمون

هنر
باقرنژاد نصرآبادی فاطمه

باقرنژاد نصرآبادی فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

6سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
کارکنیان نصرآبادی زهرا

کارکنیان نصرآبادی زهرا

شيمي محض|دانشگاه يزد | روزانه

6سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
کرمانی نصرآبادی فرشته

کرمانی نصرآبادی فرشته

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
حمامی نصرآبادی فاطمه

حمامی نصرآبادی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان | شبانه

6سال کانونی / 120 آزمون

انسانی
ناصری نصرآبادی محمد مهدی

ناصری نصرآبادی محمد مهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
ریحانی نرگس

ریحانی نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت برخوار

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
قنایی نصرآبادی فرزانه

قنایی نصرآبادی فرزانه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
فرهنگی یزدلی محمدرضا

فرهنگی یزدلی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت آران و بيدگل

5سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
کرمانی نصرآبادی نرجس

کرمانی نصرآبادی نرجس

روانشناسي|دانشگاه کاشان | شبانه

6سال کانونی / 110 آزمون

انسانی
رحیمیان نصرآبادی محمدمتین

رحیمیان نصرآبادی محمدمتین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 5

5سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
سلیمانی نصرآبادی حسین

سلیمانی نصرآبادی حسین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
طالبی نصرآبادی حمیدرضا

طالبی نصرآبادی حمیدرضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
غلامی نصرآبادی محمدرضا

غلامی نصرآبادی محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه اردکان | روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
جوان مرد علیرضا

جوان مرد علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

4سال کانونی / 101 آزمون

ریاضی
حجتی نصرآبادی محمد

حجتی نصرآبادی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

4سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
مصلح آرانی کوثر

مصلح آرانی کوثر

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
بیابانی آرانی محمدمهدی

بیابانی آرانی محمدمهدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
عباس زاده محمدرضا

عباس زاده محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
زیارتی یزدلی زهرا

زیارتی یزدلی زهرا

روانشناسي|دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

انسانی
پرچهره محمدباقر

پرچهره محمدباقر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت اران وبيدگل شهرستان کاشان

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
طالبی نصرابادی مهدی

طالبی نصرابادی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
زیارتی یزدلی محمدایمان

زیارتی یزدلی محمدایمان

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي محلات | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
کشائی امیرحسین

کشائی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
غیاث پور آرانی محمدهلال

غیاث پور آرانی محمدهلال

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت آران و بيدگل

3سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
وجدانیان آرانی علی

وجدانیان آرانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
رزاقی آرانی محمدرضا

رزاقی آرانی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ستاری فائزه

ستاری فائزه

حقوق|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
مومن فاطمه

مومن فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
عبداله زاده ارانی زهرا

عبداله زاده ارانی زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
جلالی یاسین

جلالی یاسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
آخوندی محمدابادی علیرضا

آخوندی محمدابادی علیرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

3سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
شمسی بیدگلی محمدحسین

شمسی بیدگلی محمدحسین

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت اردستان

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
بهمنی میانرودی کوثر

بهمنی میانرودی کوثر

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
صدیقیان بیدگلی مجتبی

صدیقیان بیدگلی مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
روحانی منصوره

روحانی منصوره

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رحیمی کرمانی زهرا

رحیمی کرمانی زهرا

اقتصاد|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عبداله پور بیدگلی فریده

عبداله پور بیدگلی فریده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 5

2سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
حسینی زاده بیدگلی فاطمه سادات

حسینی زاده بیدگلی فاطمه سادات

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جمشیدی فاطمه

جمشیدی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بازرگانی پور زهرا

بازرگانی پور زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | محروم-بومي استان اصفهان-محل خدمت کاشان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
آسوده آرانی نرجس

آسوده آرانی نرجس

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
مطهری فر هانیه

مطهری فر هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت آران و بيدگل

1سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
زجاجی ملیکا

زجاجی ملیکا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
گوهری آرانی زهرا

گوهری آرانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت شاهين شهر

1سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
میرزازاده مریم

میرزازاده مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مسی بیدگلی زینب

مسی بیدگلی زینب

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
قره گلی فاطمه

قره گلی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
صفری نصرآبادی زهرا

صفری نصرآبادی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
صادقی ابوزیدابادی مریم

صادقی ابوزیدابادی مریم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
مهدوی فر ابوالفضل

مهدوی فر ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
تدبیری نوش آبادی مهدیه

تدبیری نوش آبادی مهدیه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان-محل خدمت کاشان

1سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
ستاری آرانی فاطمه

ستاری آرانی فاطمه

حسابداري|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
بیابان زاده بیدگلی مبینا

بیابان زاده بیدگلی مبینا

جغرافيا|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
مطیعی فائزه

مطیعی فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شیپوری محمد

شیپوری محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
توکلی حسین

توکلی حسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شبانیان بیدگلی محمدعلی

شبانیان بیدگلی محمدعلی

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
علی اکبری محمدابادی محمد متین

علی اکبری محمدابادی محمد متین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
مصباحی سید علی رضا

مصباحی سید علی رضا

علوم ورزشي|دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
علیشاهیان فخره ریحانه

علیشاهیان فخره ریحانه

حقوق|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
میرزاجانی حانیه

میرزاجانی حانیه

علوم قران وحديث|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
مدبرنژاد محبوبه

مدبرنژاد محبوبه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اردستان

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
عصیری مریم سادات

عصیری مریم سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

1سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
اسماعیل زاده فاطمه

اسماعیل زاده فاطمه

حقوق|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
حسینی بیدگلی سیدسجاد

حسینی بیدگلی سیدسجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مهدیان فرد محمدحسین

مهدیان فرد محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
علی اکبرزاده علیرضا

علی اکبرزاده علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت آران و بيدگل

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نعل بندی فائزه

نعل بندی فائزه

علوم تربيتي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
ابوالقاسمی نوش ابادی مهدی

ابوالقاسمی نوش ابادی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قاسمی محمد

قاسمی محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 1

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
فروتنی حسین

فروتنی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
استادمحمدی کوثر

استادمحمدی کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محبوبی علی اصغر

محبوبی علی اصغر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

1سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قاسمی علی آبادی مرضیه

قاسمی علی آبادی مرضیه

علوم ورزشي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بابائی آرانی فاطمه

بابائی آرانی فاطمه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

1سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خلیفه ریحانه

خلیفه ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مرنجیان محمدرسول

مرنجیان محمدرسول

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت آران و بيدگل

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نوری سعیده

نوری سعیده

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
صنعت پور زهرا

صنعت پور زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسمعیلی بیدگلی محدثه

اسمعیلی بیدگلی محدثه

شيمي محض|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نزادی نوش آبادی زهرا

نزادی نوش آبادی زهرا

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
اعتمادی محمدمهدی

اعتمادی محمدمهدی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت خميني شهر

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
باقریان نصر آبادی ابوالفضل

باقریان نصر آبادی ابوالفضل

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فردی زینب

فردی زینب

مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
علی اکبرزاده مریم

علی اکبرزاده مریم

مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
صادقی آرانی امید

صادقی آرانی امید

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

1سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
قبائی آرانی محمدرضا

قبائی آرانی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خدمتی بیدگلی فاطمه

خدمتی بیدگلی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نوحیان فاطمه

نوحیان فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سعیدی فاطمه

سعیدی فاطمه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
بقال آرانی زهرا

بقال آرانی زهرا

مهندسي هوافضا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نوذرزاده آرانی زهرا

نوذرزاده آرانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت آران و بيدگل

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
علی اکبرزاده بیدگلی زهرا

علی اکبرزاده بیدگلی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
تقی زاده مطلق فاطمه

تقی زاده مطلق فاطمه

جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
پهلوانی امیرعلی

پهلوانی امیرعلی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
کمال نوش آبادی لیلا

کمال نوش آبادی لیلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فینی زاده مهسا

فینی زاده مهسا

اديان وعرفان|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حسینی لیلا سادات

حسینی لیلا سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عباسی یزدلی علیرضا

عباسی یزدلی علیرضا

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اکرمیان آرانی مینو

اکرمیان آرانی مینو

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آران دشتی محمدمهدی

آران دشتی محمدمهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت آران و بيدگل

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حسنی محدثه

حسنی محدثه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مهدی زاده فاطمه

مهدی زاده فاطمه

مطالعات خانواده|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
اسماعیل زاده فاطمه

اسماعیل زاده فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رمضانی امیر

رمضانی امیر

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
سیفی زاده آرانی امیرحسین

سیفی زاده آرانی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جلدیان طهرانی فرد علی

جلدیان طهرانی فرد علی

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
فخری متین

فخری متین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حاجی حسنی علی

حاجی حسنی علی

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمود زاده زهرا

محمود زاده زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت شاهين شهر

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خرمگاه نصرآبادی کوثر

خرمگاه نصرآبادی کوثر

مطالعات خانواده|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شفیعی تبار ریحانه

شفیعی تبار ریحانه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسین زاده هاله

حسین زاده هاله

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اکرمیان آرانی عارفه

اکرمیان آرانی عارفه

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رافعی نوش آبادی احمدرضا

رافعی نوش آبادی احمدرضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
راعی عارفه

راعی عارفه

مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه-

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سعیدنژاد ریحانه

سعیدنژاد ریحانه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اران و بيدگل

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بوجار فاطمه

بوجار فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت کاشان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مصطفوی سیداصغر

مصطفوی سیداصغر

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان-محل خدمت امامزاده

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
کریم پناه محمد امین

کریم پناه محمد امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 5

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نجاری آرانی قاسم

نجاری آرانی قاسم

مهندسي عمران|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اربابی نوش آبادی کوثر

اربابی نوش آبادی کوثر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت خميني شهر

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نیک روش بیدگلی محمدمهدی

نیک روش بیدگلی محمدمهدی

مديريت صنعتي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پناهیده محمدرسول

پناهیده محمدرسول

مهندسي معدن|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نجارزاده یزدلی زینب

نجارزاده یزدلی زینب

گردشگري|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شیرانی نوش آبادی محمدمتین

شیرانی نوش آبادی محمدمتین

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک کرمان -شهيدچمران | شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صانعی زهرا

صانعی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خالقی آرانی علی

خالقی آرانی علی

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خاتمی سیدمحمدهاشم

خاتمی سیدمحمدهاشم

مهندسي نساجي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
کردگار حسین

کردگار حسین

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
گلستانی امیرحسین

گلستانی امیرحسین

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عنایتی بیدگلی فاطمه

عنایتی بیدگلی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
منعمی بیدگلی فاطمه

منعمی بیدگلی فاطمه

ارتباطتصويري|دانشگاه هنراصفهان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
میرحسنی آرانی فاطمه سادات

میرحسنی آرانی فاطمه سادات

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حاجی حسینی آرانی علی

حاجی حسینی آرانی علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت آران و بيدگل

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
انارکی آرانی محمدحسین

انارکی آرانی محمدحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
زاهدی علی

زاهدی علی

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 4

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
غلامرضازاده آرانی دانیال

غلامرضازاده آرانی دانیال

مهندسي عمران|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
4/1/2023 7:59:26 AM