نطنز

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر نطنز

قربی الناز

قربی الناز

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

8سال کانونی / 178 آزمون

تجربی
کیهانی فر محمد مهدی

کیهانی فر محمد مهدی

مديريت صنعتي|دانشگاه يزد | روزانه

7سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
حبیبی نسرانی مبینا

حبیبی نسرانی مبینا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کاشان | روزانه-محل تحصيل پرديس خواهران

7سال کانونی / 121 آزمون

زبان
خانه زاد نطنزی محمود

خانه زاد نطنزی محمود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت برخوار

5سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
صادقی موغاری معصومه

صادقی موغاری معصومه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت شاهين شهر

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
علی زاده هنجی زینب

علی زاده هنجی زینب

باستان شناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
شایان راد محمدرضا

شایان راد محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صفرزاده زینب

صفرزاده زینب

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان-محل خدمت چادگان

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
قربی نی نی محدثه

قربی نی نی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت نطنز

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
سرپله ریحانه

سرپله ریحانه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
برزیگر مهدی

برزیگر مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت نطنز

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
3/25/2023 8:30:49 PM