داران

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر داران

سپیانی سپیده

سپیانی سپیده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
آدینه عباس

آدینه عباس

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدشریفی یونس

محمدشریفی یونس

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت بوئين و مياندشت

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عبداللهی سید احمد

عبداللهی سید احمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت فريدن

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدی زهرا

احمدی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقی محمد

صادقی محمد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
6/1/2023 8:39:43 PM
Menu