خميني شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خميني شهر


سعیدی مهدی

سعیدی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

7سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
رحیمی امیرحسین

رحیمی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
گودرزی رامین

گودرزی رامین

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
شهریان ساجده

شهریان ساجده

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آتش مهدی

آتش مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رسولی سپهر

رسولی سپهر

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حاج حیدری ابوالفضل

حاج حیدری ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
یزدانی احسان

یزدانی احسان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
روح الهی ابوالفضل

روح الهی ابوالفضل

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
افضلی فاطمه

افضلی فاطمه

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مجیدی متین

مجیدی متین

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اهالی محمد

اهالی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
کاظمی سید محمد حسین

کاظمی سید محمد حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مهرابی امید

مهرابی امید

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صباغان محمدحسین

صباغان محمدحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
انتظاری زهرا

انتظاری زهرا

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
کمالی امیرمحمد

کمالی امیرمحمد

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران کاشان -شهيدرجايي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
6/10/2023 9:40:00 PM
Menu