خوانسار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خوانسار

مظاهری زهرا

مظاهری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
صائبی فاطمه

صائبی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت خوانسار

2سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
رضاعلی علیرضا

رضاعلی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
عافی کیمیا

عافی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
براتی امیرمحمد

براتی امیرمحمد

طراحي صنعتي|دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

هنر
تشیعی محدثه

تشیعی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت نجف آباد

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
میرمحمدی سید علیرضا

میرمحمدی سید علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عمادی محدثه

عمادی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت شهرضا

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
زمانی آندریا

زمانی آندریا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مهاجرنوعی آیدا

مهاجرنوعی آیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت نجف آباد

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
هل اتایی نژاد سیدعلی

هل اتایی نژاد سیدعلی

مهندسي شهرسازي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
3/25/2023 9:29:41 PM