لالي

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر لالي


بابادی نازنین

بابادی نازنین

اقتصاد|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
کریمی آرپناهی راضیه

کریمی آرپناهی راضیه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت عشايري خوزستان

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
کریمی آرپناهی مرضیه

کریمی آرپناهی مرضیه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت لالي

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
محمدی نظر مژگان

محمدی نظر مژگان

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه3

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
جهانگیری مهتاب

جهانگیری مهتاب

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت لالي

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
رضایی میرقائد ستایش

رضایی میرقائد ستایش

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دزفول

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
کائدی ناهید

کائدی ناهید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت لالي

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
مهری پور سامان

مهری پور سامان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 4

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
کریمی آرپناهی موسی

کریمی آرپناهی موسی

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت لالي

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
علیمرادی یوسف

علیمرادی یوسف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اروند کنار

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
رضائی میرقائد احمد

رضائی میرقائد احمد

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل انديمشک - محل خدمت لالي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
هزاریان پردیس

هزاریان پردیس

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 3

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مختاری چهاربری مهین

مختاری چهاربری مهین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت باوي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
روزبهانی صادق

روزبهانی صادق

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل انديمشک - محل خدمت مسجد سليمان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
سلیمانی بابادی بهزاد

سلیمانی بابادی بهزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل بهبهان - محل خدمت خرمشهر

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
امانی روح الله

امانی روح الله

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول- محل خدمت مسجد سليمان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
جمالپور شهاب

جمالپور شهاب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت کارون

4سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
احمدی پوریا

احمدی پوریا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل انديمشک - محل خدمت آبادان

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
احمدی بابادی قدیر

احمدی بابادی قدیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت عشايري خوزستان

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
امانی بابادی نیما

امانی بابادی نیما

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت لالي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مرادی راضیه

مرادی راضیه

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت لالي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
احمدی رفیع

احمدی رفیع

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت عشايري خوزستان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مختاری ایرج

مختاری ایرج

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت لالي

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سلجوقی باقر

سلجوقی باقر

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت لالي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نبوی هانیه

نبوی هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 1

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خدادادی آرپناهی اصغر

خدادادی آرپناهی اصغر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت لالي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جمال پور پروانه

جمال پور پروانه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت مسجد سليمان

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
یوسفی زهرا

یوسفی زهرا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت لالي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خدادادپور ثریا

خدادادپور ثریا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت لالي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدحسینی مازیار

محمدحسینی مازیار

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت لالي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رضائی میرقائد معصومه

رضائی میرقائد معصومه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت لالي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمدی پگاه

محمدی پگاه

حسابداري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عبدالهی ارپناهی مینا

عبدالهی ارپناهی مینا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه3

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خدادادی ارپناهی هادی

خدادادی ارپناهی هادی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت هنديجان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
کچوئی پبدنی بهنام

کچوئی پبدنی بهنام

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل انديمشک - محل خدمت اهواز ناحيه 1

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
احمدی بابادی ذوالفقار

احمدی بابادی ذوالفقار

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل انديمشک - محل خدمت بندر امام خميني

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سلجوقی کوثر

سلجوقی کوثر

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
فرجی حسن

فرجی حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت کارون

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/30/2023 11:36:23 AM
Menu