لالي

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر لالي


کریمی آرپناهی مهدی

کریمی آرپناهی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
فاریابی نرگس

فاریابی نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 3

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
عبداللهی ارپناهی آذر

عبداللهی ارپناهی آذر

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت دزفول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
سلیمانی مقدم سحر

سلیمانی مقدم سحر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان - محل خدمت لالي

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
براتی حسین

براتی حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسینوند معراج

حسینوند معراج

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت دزفول

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نجفی حاجیور زینب

نجفی حاجیور زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت مسجدسليمان

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
احمدی زهره

احمدی زهره

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قنبری نازنین

قنبری نازنین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
6/5/2023 10:27:55 AM
Menu