گتوند

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر گتوند

نجفی آیدا

نجفی آیدا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت سردشت دزفول

5سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
اسدی مهدی

اسدی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان -محل خدمت گتوند

7سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
چراغ زاده فرشته

چراغ زاده فرشته

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دزفول

5سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
مختارپورچهاربری راضیه

مختارپورچهاربری راضیه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
کاوس زاده ریحانه

کاوس زاده ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
بختیاری خاص زهرا

بختیاری خاص زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
عسکرزاده معصومه

عسکرزاده معصومه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت گتوند

5سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
فرضی زاده فاطمه

فرضی زاده فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت سردشت دزفول

5سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
سلطانی آرمین

سلطانی آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
نجف زاده مهدی

نجف زاده مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | شهريه پرداز

2سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
الیاسی کوثر

الیاسی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت گتوند

2سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
عبدی مهدی

عبدی مهدی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول- محل خدمت گتوند

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
هادی زاده محمد

هادی زاده محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شوشتر

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
هادی پورفرد الهام

هادی پورفرد الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت گتوند

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
عادل فر خدیجه

عادل فر خدیجه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شوشتر

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
امیری زاده آرزو

امیری زاده آرزو

حقوق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
کاظمیان پور بهار

کاظمیان پور بهار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
پورنبی الناز

پورنبی الناز

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دزفول

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
شمسی نیلوفر

شمسی نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت عشايري خوزستان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
یادگاری گلشن

یادگاری گلشن

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
سرداری احمدرضا

سرداری احمدرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت گتوند

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
علی دادی هستی

علی دادی هستی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت باغلمک

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صالحی زاده زینب

صالحی زاده زینب

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت انديمشک

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
عبدی زاده فاطمه

عبدی زاده فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت گتوند

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
کاوسی محمودی فاطمه

کاوسی محمودی فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت عشايري خوزستان

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
خدادادی پرویز

خدادادی پرویز

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت الوارگرم سيري

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
کریمی گماری فرزانه

کریمی گماری فرزانه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پورعسکر تکتم

پورعسکر تکتم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
منصوری پریا

منصوری پریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 3

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نجفی کیمیا

نجفی کیمیا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
علیزاده مهدی

علیزاده مهدی

ميکروبيولوژي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بهداروندی مهدی

بهداروندی مهدی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شوشتر

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
رضایی میر قائد افسانه

رضایی میر قائد افسانه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت آبادان

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
عسکری شکوفه

عسکری شکوفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کارکوب نرجس

کارکوب نرجس

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسکندری پریسا

اسکندری پریسا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شوشتر

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
صالحی خواه رویا

صالحی خواه رویا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت انديمشک

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مرادی مریم

مرادی مریم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت عشايري خوزستان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
منجزی ویسی محمدمهدی

منجزی ویسی محمدمهدی

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل انديمشک - محل خدمت گتوند

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
قاسمی علیرضا

قاسمی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت گتوند

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
جعفرزاده محدثه

جعفرزاده محدثه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دزفول

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
نصیرنژاد رامین

نصیرنژاد رامین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت گتوند

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محمدی حسن

محمدی حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شوشتر

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
کلانتری حمیدرضا

کلانتری حمیدرضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت گتوند

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
علیدادی محمدجواد

علیدادی محمدجواد

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره دوتهران -شهيدشمسي پور | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
منصورپور کوثر

منصورپور کوثر

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دزفول

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
تاجوند حسین

تاجوند حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عبدی زاده اسماء

عبدی زاده اسماء

علوم قران وحديث|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
حیدرزاده عاطفه

حیدرزاده عاطفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوستان - محل خدمت گتوند

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
اسکندری امیررضا

اسکندری امیررضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شوشتر

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
چراغ زاده حسین

چراغ زاده حسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اروند کنار

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
نامداری ایمان

نامداری ایمان

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-2

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
کریمی علی حسن

کریمی علی حسن

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت گتوند

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
امیرمحمودصالحی الهام

امیرمحمودصالحی الهام

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عسکری علیرضا

عسکری علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حسینی زاد زینب

حسینی زاد زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دشت آزادگان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مختاری نیا مسلم

مختاری نیا مسلم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت انديمشک

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
چراغ زاده امیرحسین

چراغ زاده امیرحسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت عشايري خوزستان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رئیسی مهرداد

رئیسی مهرداد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شوشتر

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حیدرزاده امیرمحمد

حیدرزاده امیرمحمد

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دزفول

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عسکرزاده علی

عسکرزاده علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت بستان

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
چراغ زاده رضا

چراغ زاده رضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت شاوور

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پورنبی عباس

پورنبی عباس

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول- محل خدمت گتوند

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سلطانی مرصاد

سلطانی مرصاد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت گتوند

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جهانبخش نیا فاطمه

جهانبخش نیا فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
انصاری زاد سمیرا

انصاری زاد سمیرا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت باوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جهانگیری دانیال

جهانگیری دانیال

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت باوي

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
یادگاری ریحانه

یادگاری ریحانه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت آبادان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
کلانتررشیدی محمد

کلانتررشیدی محمد

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت گتوند

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسنی رضا

حسنی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت باوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مردانی شهروز

مردانی شهروز

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 2

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زارعی جو حمید

زارعی جو حمید

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت شوشتر

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نصیری علی

نصیری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت کارون

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عسکری ام البنین

عسکری ام البنین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت باوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
یوسفی سمندی علی

یوسفی سمندی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت گتوند

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بوعذار امین

بوعذار امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت گتوند

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سلطانی ملیکا

سلطانی ملیکا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت گتوند

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اسدی امیر

اسدی امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اروند کنار

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
طاهری داریوش

طاهری داریوش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت باوي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
راشدی نجمه

راشدی نجمه

فيزيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رضایی مهر علی رضا

رضایی مهر علی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت کارون

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمودی محمدامین

محمودی محمدامین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پورملا پریناز

پورملا پریناز

علوم ورزشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
ابراهیمی بهناز

ابراهیمی بهناز

جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بوعذار حسنه

بوعذار حسنه

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
خواجه پوری رضا

خواجه پوری رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شوشتر

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
کرمی صادق

کرمی صادق

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سردارپور نگین

سردارپور نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت گتوند

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
عسکرزاده علیرضا

عسکرزاده علیرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت ماهشهر

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
3/25/2023 7:52:58 PM