باغملك

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر باغملك

قنبری یاسین

قنبری یاسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت هنديجان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
نورانی مصطفی

نورانی مصطفی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-2

6سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
ممبینی امیررضا

ممبینی امیررضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت باغملک جانکي

5سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
شهریاری آرمان

شهریاری آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
مرادی نسب نسرین

مرادی نسب نسرین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت حميديه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
یوسفی هزاروند امیرعباس

یوسفی هزاروند امیرعباس

سينما|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
6/3/2023 5:07:15 AM
Menu