خرمشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خرمشهر

ضیائی سیدامیرحسین

ضیائی سیدامیرحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مزرعاوی امیرحسین

مزرعاوی امیرحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت خرمشهر

2سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
نورانی فر علی

نورانی فر علی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ارزانی آتنا

ارزانی آتنا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت خرمشهر

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
علیدادی شمس آبادی مریم

علیدادی شمس آبادی مریم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شاکری علی

شاکری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اکرامیان علی

اکرامیان علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت ماهشهر

2سال کانونی / 45 آزمون

زبان
مومن زاده مائده

مومن زاده مائده

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مقدم میثم

مقدم میثم

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت خرمشهر

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شهابی محراب

شهابی محراب

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت خرمشهر

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
غزلی اسماء

غزلی اسماء

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حمید فاطمه

حمید فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
صباحی زاده فاطمه

صباحی زاده فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
هاشمی پور سیده کوثر

هاشمی پور سیده کوثر

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فرهادی باجولی محمدحسین

فرهادی باجولی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پورمنیعاوی هدی

پورمنیعاوی هدی

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حق پویان علا

حق پویان علا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
انوری حمیدرضا

انوری حمیدرضا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ناصرزاده محمد

ناصرزاده محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان- محل خدمت سردشت دزفول

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضوانی نژاد آرش

رضوانی نژاد آرش

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدالیان پور فائزه

عبدالیان پور فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کارنمارستمی نیوشا

کارنمارستمی نیوشا

طراحي پارچه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
شریعتی نسب آسیه

شریعتی نسب آسیه

علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
هلالات الناز

هلالات الناز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سپهری امیرحسین

سپهری امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حسینی سیده آتنا

حسینی سیده آتنا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
4/1/2023 8:26:25 AM