ايذه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ايذه


محمودی پارمیدا

محمودی پارمیدا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

8سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
شولستانی نگار

شولستانی نگار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت هنديجان

7سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
رضایی مرام پردیس

رضایی مرام پردیس

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
داودی فربد

داودی فربد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
عباس زاده حسین

عباس زاده حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
محمودی امیررضا

محمودی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مهمدی دنیا

مهمدی دنیا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت شادگان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
عالی پور زهرا

عالی پور زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
کیانی پردیس

کیانی پردیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
نجفی محمدکاظم

نجفی محمدکاظم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت باغملک جانکي

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مرادی سرمیدانی مهدیه

مرادی سرمیدانی مهدیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مرادی عاطفه

مرادی عاطفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هفتگل

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
پورسعیدنیا فاطمه

پورسعیدنیا فاطمه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت باغملک جانکي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضایی فر محمدمهدی

رضایی فر محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
موسوی سیده فاطمه

موسوی سیده فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدی زادگان محمد امین

محمدی زادگان محمد امین

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ملاپور مینو

ملاپور مینو

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت دزفول

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
لیموچی دلی امیررضا

لیموچی دلی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ملاپور مهتاب

ملاپور مهتاب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اروند کنار

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کیانی هفت لنگ سامان

کیانی هفت لنگ سامان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان - محل خدمت ايذه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
هادی پور فاطمه

هادی پور فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/8/2023 2:50:46 PM
Menu