اميديه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر اميديه


بخشائی نسب مریم

بخشائی نسب مریم

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت آقاجاري

3سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
آغاجریان مجتبی

آغاجریان مجتبی

مطالعات ارتباطي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
قنواتی امیرمحمد

قنواتی امیرمحمد

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اميديه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شریفی مهدی

شریفی مهدی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اميديه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
6/3/2023 3:46:46 AM
Menu