اميديه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر اميديه

دیلمی امیرمحمد

دیلمی امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت هنديجان

8سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
بخشائی نسب مریم

بخشائی نسب مریم

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت آقاجاري

3سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
حمید سامان

حمید سامان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
تقی زاده علی

تقی زاده علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قراچه بهار

قراچه بهار

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جشن احمدرضا

جشن احمدرضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بداوی دانیال

بداوی دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خدرالی یاسمین

خدرالی یاسمین

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شریفی محمدحسین

شریفی محمدحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت ماهشهر

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مزایدی محسن

مزایدی محسن

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رحیمی راضیه

رحیمی راضیه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آغاجریان مجتبی

آغاجریان مجتبی

مطالعات ارتباطي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
تافته جگر مرتضی

تافته جگر مرتضی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شکیبا امیرحسین

شکیبا امیرحسین

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سوقی محمدهادی

سوقی محمدهادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت آغاجاري

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کوهی زاده سجاد

کوهی زاده سجاد

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دیلمی مهدی

دیلمی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شجاعت مقدم فاطمه

شجاعت مقدم فاطمه

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت اروندکنار

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قنواتی امیرمحمد

قنواتی امیرمحمد

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اميديه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شریفی مهدی

شریفی مهدی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اميديه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امیریان هادی

امیریان هادی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
باقری فرد محمدجواد

باقری فرد محمدجواد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خدری رضوان

خدری رضوان

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
کاردان فر امیرحسین

کاردان فر امیرحسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت اميديه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
ناصری فرد محمدامین

ناصری فرد محمدامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مستی مهدی

مستی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
3/23/2023 9:09:59 PM