شوش دانيال

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر شوش دانيال

دیناوند حسین

دیناوند حسین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 135 آزمون

ریاضی
فلاح محمد جواد

فلاح محمد جواد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
رحیمی فر رضا

رحیمی فر رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 120 آزمون

ریاضی
نیسی لیلا

نیسی لیلا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

4سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
حمزه مریم

حمزه مریم

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت خرمشهر

4سال کانونی / 92 آزمون

انسانی
کثیر مریم

کثیر مریم

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

انسانی
ناصر محمدرضا

ناصر محمدرضا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت شادگان

3سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
خنیفر رضا

خنیفر رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
چناری مهدی

چناری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت انديکا

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
جرگه امین

جرگه امین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
چنانی محمد

چنانی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شوش

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ساکی محمد رضا

ساکی محمد رضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت دهدز

4سال کانونی / 70 آزمون

زبان
ادیبی نیا کوثر

ادیبی نیا کوثر

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
خسروی کاکش شاهرخ

خسروی کاکش شاهرخ

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ولی زاده پریا

ولی زاده پریا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | شهريه پرداز

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دیناروندیان سجاد

دیناروندیان سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل بهبهان - محل خدمت شادگان

2سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
محمدپور محمدرضا

محمدپور محمدرضا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
روشنی حسین

روشنی حسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
صابونی محدثه

صابونی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شوش

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ظهیری اهورا

ظهیری اهورا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت شوش

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
ظهیری نیا دانیال

ظهیری نیا دانیال

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
حیدری زاده کسرا

حیدری زاده کسرا

امار|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
خنیفر امیره

خنیفر امیره

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مهدیان نگار

مهدیان نگار

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شوش

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
عگبی زهرا

عگبی زهرا

ارتباطتصويري|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

هنر
موسوی سید یحیی

موسوی سید یحیی

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل انديمشک - محل خدمت انديمشک

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
چنانی رسول

چنانی رسول

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شاوور

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
موسوی سیدمحمدحسین

موسوی سیدمحمدحسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت شوش

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
خاضعی پور فاطمه

خاضعی پور فاطمه

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 34 آزمون

هنر
داودی حسن

داودی حسن

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شوش

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
امامیان سیده رقیه

امامیان سیده رقیه

روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
عبدالخانی مهدی

عبدالخانی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شاوور

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ملک پور رضا

ملک پور رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت ماهشهر

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سگوند امیرحسین

سگوند امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
نیکوکار علی

نیکوکار علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
چنانی لمیا

چنانی لمیا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
الکثیر معصومه

الکثیر معصومه

مترجمي زبان عربي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فیض حداد علیرضا

فیض حداد علیرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سواعدی سید محمدامین

سواعدی سید محمدامین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت عشايري خوزستان

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
خنیفر صادق

خنیفر صادق

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت کارون

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عبدالخانی غزل

عبدالخانی غزل

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت کارون

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
ظهیری فاطمه

ظهیری فاطمه

مترجمي زبان عربي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صیدالی محمد

صیدالی محمد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 2

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رشنو یلدا

رشنو یلدا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت عشايري خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
کرد محمد امین

کرد محمد امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شاوور

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غریب مفرد زهرا

غریب مفرد زهرا

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امیری فاطمه

امیری فاطمه

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
فرج الله چعب محمد

فرج الله چعب محمد

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
برخورداری وحید

برخورداری وحید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سید یوسف سید یوسف

سید یوسف سید یوسف

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت شاوور

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
3/25/2023 8:25:27 PM