انديمشك

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر انديمشك


غفاری پور محمد امین

غفاری پور محمد امین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت مسجدسليمان

4سال کانونی / 54 آزمون

زبان
رنجبر نازنین

رنجبر نازنین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

زبان
پاپی مائده

پاپی مائده

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت الوارگرم سيري

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
قلاوندی کوثر

قلاوندی کوثر

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت انديکا

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
پناهی نیا پیمان

پناهی نیا پیمان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت بندرامام خميني

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
6/3/2023 5:36:55 AM
Menu