انديمشك

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر انديمشك


شوهان مهرشاد

شوهان مهرشاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دزفول

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
عبدالوند عاطفه

عبدالوند عاطفه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت انديمشک

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
حسنوند ارزو

حسنوند ارزو

فلسفه|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
صحرا گرد پریا

صحرا گرد پریا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت الوار گرم سيري

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بخشی نزاد امیرحسین

بخشی نزاد امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دزفول

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
میردریکوند علی

میردریکوند علی

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هنديجان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حاجیوند کریمی رضا

حاجیوند کریمی رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت ازنا

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پیرهادی امیرحسین

پیرهادی امیرحسین

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
موسوی سید دانیال

موسوی سید دانیال

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل اليگودرز- محل خدمت انديمشک

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
6/1/2023 8:02:43 PM
Menu