انديمشك

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر انديمشك


غلامی مستحفظ فاطمه

غلامی مستحفظ فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
ضرابی رضا

ضرابی رضا

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
کلالی پور نگار

کلالی پور نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
میررضاییان علی

میررضاییان علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
پنبه کار مریم

پنبه کار مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 2

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
میردورقی رضا

میردورقی رضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شاوور

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قبادی تینا

قبادی تینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هويزه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حبیبی شهمیرزاد ارمیتا

حبیبی شهمیرزاد ارمیتا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
موسوی سیده مریم

موسوی سیده مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت سردشت دزفول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صیادی حسین

صیادی حسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دریکوند مهدی

دریکوند مهدی

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مریدی نرگس

مریدی نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت خرمشهر

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسمی مهدی

قاسمی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت عشايري خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کاویانی راد ابوالفضل

کاویانی راد ابوالفضل

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
6/9/2023 2:15:14 AM
Menu