انديمشك

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر انديمشك

غلامی مستحفظ فاطمه

غلامی مستحفظ فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
ضرابی رضا

ضرابی رضا

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
بهاروند امیر

بهاروند امیر

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
کلالی پور نگار

کلالی پور نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
میررضاییان علی

میررضاییان علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
پنبه کار مریم

پنبه کار مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 2

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شوهان مهرشاد

شوهان مهرشاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دزفول

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
غفاری پور محمد امین

غفاری پور محمد امین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت مسجدسليمان

4سال کانونی / 54 آزمون

زبان
عبدالوند عاطفه

عبدالوند عاطفه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت انديمشک

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
میردورقی رضا

میردورقی رضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شاوور

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شیخی محمد امین

شیخی محمد امین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
پور مرادیان احمد رضا

پور مرادیان احمد رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
منفرد شادی

منفرد شادی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
قبادی تینا

قبادی تینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هويزه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حبیبی شهمیرزاد ارمیتا

حبیبی شهمیرزاد ارمیتا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صادقی نژاد محمد

صادقی نژاد محمد

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رنجبر نازنین

رنجبر نازنین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

زبان
حسنوند ارزو

حسنوند ارزو

فلسفه|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
موسوی سیده مریم

موسوی سیده مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت سردشت دزفول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صیادی حسین

صیادی حسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اکبری فاطمه

اکبری فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دریکوند مهدی

دریکوند مهدی

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صحرا گرد پریا

صحرا گرد پریا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت الوار گرم سيري

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
پاپی مائده

پاپی مائده

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت الوارگرم سيري

2سال کانونی / 25 آزمون

زبان
قلاوندی کوثر

قلاوندی کوثر

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت انديکا

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
بخشی نزاد امیرحسین

بخشی نزاد امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دزفول

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
میردریکوند علی

میردریکوند علی

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هنديجان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قلاوند امیر حسین

قلاوند امیر حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حاجیوند کریمی رضا

حاجیوند کریمی رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت ازنا

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مریدی نرگس

مریدی نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت خرمشهر

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسمی مهدی

قاسمی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت عشايري خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پیرهادی امیرحسین

پیرهادی امیرحسین

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
کاویانی راد ابوالفضل

کاویانی راد ابوالفضل

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
میر مهدیس

میر مهدیس

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بسحاق علی

بسحاق علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شهاوند حسین

شهاوند حسین

علوم ومهندسي اب|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
موسوی سید دانیال

موسوی سید دانیال

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل اليگودرز- محل خدمت انديمشک

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پناهی نیا پیمان

پناهی نیا پیمان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت بندرامام خميني

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
3/23/2023 8:38:04 PM