بهبهان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بهبهان


محمدی معماری زهرا

محمدی معماری زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت بهبهان

4سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
طیبی امیررضا

طیبی امیررضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت بهبهان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رافع علی

رافع علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت زيدون

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
چکی زاده امیرحسین

چکی زاده امیرحسین

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل انديمشک - محل خدمت بهبهان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رضوی نسب حسین

رضوی نسب حسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت زيدون

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
چاربند فرزاد

چاربند فرزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل بهبهان - محل خدمت رامهرمز

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
5/28/2023 6:45:42 AM