بهبهان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بهبهان

شریعتی حسین

شریعتی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 201 آزمون

تجربی
نیک نامی امیرعباس

نیک نامی امیرعباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
چابک حدیث

چابک حدیث

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت دهدز

10سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
مردانی ماهان

مردانی ماهان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
یزدانجو آریا

یزدانجو آریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
روانبخش نازنین

روانبخش نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
آقاجری مهرزاد

آقاجری مهرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
آب بخش زهرا

آب بخش زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
اقسام علی

اقسام علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
آریانژاد علی

آریانژاد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
پیکانی محمد

پیکانی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
فاطمی نوراسادات

فاطمی نوراسادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
محمدی معماری زهرا

محمدی معماری زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت بهبهان

4سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
جماشیان زهرا

جماشیان زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت زيدون

3سال کانونی / 65 آزمون

زبان
مرتضوی محمد

مرتضوی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جدبابایی رعنا

جدبابایی رعنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حاجتیان شقایق

حاجتیان شقایق

ارتباطتصويري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

هنر
شفا سیده مانیا

شفا سیده مانیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حمیدیان رعنا

حمیدیان رعنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
طیبی امیررضا

طیبی امیررضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت بهبهان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
محسنی زهرا

محسنی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
طیب ب محمد

طیب ب محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابراهیمی بهار سیدامیررضا

ابراهیمی بهار سیدامیررضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زادپرور آیدا

زادپرور آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عالیان علی

عالیان علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آبدار سبحان

آبدار سبحان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان - محل خدمت مسجد سليمان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رافع علی

رافع علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت زيدون

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حبیبی سروش

حبیبی سروش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قنواتی آذین

قنواتی آذین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
چکی زاده امیرحسین

چکی زاده امیرحسین

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل انديمشک - محل خدمت بهبهان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رضوی نسب حسین

رضوی نسب حسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت زيدون

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
چاربند فرزاد

چاربند فرزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل بهبهان - محل خدمت رامهرمز

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
4/1/2023 8:49:56 AM