دزفول

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دزفول

فیروزشاهی مهسا

فیروزشاهی مهسا

شيمي محض|دانشگاه اراک | روزانه

10سال کانونی / 174 آزمون

تجربی
اخلاقی هیراد

اخلاقی هیراد

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

5سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
اسکندری یونس

اسکندری یونس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
سلیمانی نژاد سینا

سلیمانی نژاد سینا

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه-

7سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
مجدی زاده بهنام

مجدی زاده بهنام

علوم ارتباطات اجتماعي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 96 آزمون

انسانی
رحمانی فاطمه

رحمانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت دزفول

3سال کانونی / 91 آزمون

انسانی
میرزاشاهی امیرحسین

میرزاشاهی امیرحسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

7سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
ملک پیشه هستی

ملک پیشه هستی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت صيدون

5سال کانونی / 88 آزمون

زبان
فرشادی حسین

فرشادی حسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
ترکاشوند امیرحسین

ترکاشوند امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

2سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
ایمانی نسب مهرشاد

ایمانی نسب مهرشاد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 85 آزمون

انسانی
احمدی نگین

احمدی نگین

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
مسعودی نژاد یگانه

مسعودی نژاد یگانه

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
صحرائی زهرا

صحرائی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
غفورخیاط مونا

غفورخیاط مونا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
پورآذرم زینب

پورآذرم زینب

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ظهیری سبحان

ظهیری سبحان

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبروجرد | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
کلندی عرفان

کلندی عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
تقی پور علی

تقی پور علی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
شایسته مهر عرفان

شایسته مهر عرفان

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عیدی شوره پززاده یاسمن

عیدی شوره پززاده یاسمن

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زارع کریمی نرگس

زارع کریمی نرگس

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
روشنی امیرحسین

روشنی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت آبادان

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پل‌ محمدپارسا

پل‌ محمدپارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت رامشير

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نوروزی فرد فاطمه

نوروزی فرد فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بشیری نژاد علی

بشیری نژاد علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
حاتمی نیا نازنین

حاتمی نیا نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان - نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حامدی یونس

حامدی یونس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت انديمشک

2سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
طاهری نسب افروز

طاهری نسب افروز

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت انديمشک

2سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
صفریان مریم

صفریان مریم

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
بنه نشان علیرضا

بنه نشان علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت دزفول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نظیف زاده علی

نظیف زاده علی

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل انديمشک - محل خدمت اهواز ناحيه 4

2سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
امانی بنی بهار

امانی بنی بهار

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صدری پور بهراد

صدری پور بهراد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
صفی زاده محمدسجاد

صفی زاده محمدسجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مهدیان زاده سیده زهرا

مهدیان زاده سیده زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سلیمی مقدم حسین

سلیمی مقدم حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دزفول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ترسلی ویدا

ترسلی ویدا

علوم ومهندسي اب|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
سفیدگر شادی

سفیدگر شادی

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
جعفری کوثر

جعفری کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حسن زاده شادی

حسن زاده شادی

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کردی مهسا

کردی مهسا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نهاوندی علی

نهاوندی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مخدوم ابوالفضل

مخدوم ابوالفضل

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
کریم زاده مبین

کریم زاده مبین

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
اسلامی زاده رضا

اسلامی زاده رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت خيبر-سياه منصور-اسلام اباد

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مجد محمد

مجد محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حاجیوند سینا

حاجیوند سینا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت سردشت دزفول

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
عیدک زاده محمد

عیدک زاده محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
هدایت پور محمدمهدی

هدایت پور محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دزفول

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
مجدی نسب پریا

مجدی نسب پریا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آقاوندی چهاربری نازنین

آقاوندی چهاربری نازنین

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران همدان -زينب کبري /س / | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
رئوفی فرد محمدمهدی

رئوفی فرد محمدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
سبزی مراد امید

سبزی مراد امید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
تقوی کیا مبینا

تقوی کیا مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت سردشت دزفول

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
محفوظی مهدی

محفوظی مهدی

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

زبان
نصراله پور فاطمه

نصراله پور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 2

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
فرخی زاده فاطمه

فرخی زاده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت سردشت دزفول

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
بختیاری امین

بختیاری امین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت الوار گرم سيري

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
قلمبر ثمین

قلمبر ثمین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت دزفول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مهدیخانی امیرحسین

مهدیخانی امیرحسین

جامعه شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
فرخی راد مهدی

فرخی راد مهدی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اکرمی نیک اصغر

اکرمی نیک اصغر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هنديجان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ناطقی نیا مهرشاد

ناطقی نیا مهرشاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
چناری مهرانه

چناری مهرانه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسینی نجف آبادی سیدحسام

حسینی نجف آبادی سیدحسام

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت اهواز ناحيه 2

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شابادی شایان

شابادی شایان

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پاپی الهام

پاپی الهام

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دزفول

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
آخوردزاده محمدحسین

آخوردزاده محمدحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شالباف سینا

شالباف سینا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
عطائیان مهدی

عطائیان مهدی

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عیدک زاده رضا

عیدک زاده رضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جمشیدی رضا

جمشیدی رضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت سردشت دزفول

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
یوسفی کیا علی

یوسفی کیا علی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سراجی نژاد محدثه

سراجی نژاد محدثه

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فرهادفر آرمین

فرهادفر آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قماشی امیررضا

قماشی امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
گلاب خیام محمد

گلاب خیام محمد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حاجیوندسه سوکی آمنه

حاجیوندسه سوکی آمنه

جغرافيا|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ناجی کیانا

ناجی کیانا

جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مرساقیان ثمین

مرساقیان ثمین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت سردشت دزفول

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ریاحی یگانه

ریاحی یگانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت ابادان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
فروغی راد رضا

فروغی راد رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فرجام نسب سعید

فرجام نسب سعید

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
شعبان پورفولادی ایلیا

شعبان پورفولادی ایلیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
هیودی فاطمه

هیودی فاطمه

تاريخ|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حاجیوندسه سوکی مریم

حاجیوندسه سوکی مریم

جغرافيا|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
فرهادفر آرین

فرهادفر آرین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت عشايري خوزستان

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
حسام زاده متین

حسام زاده متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهدی زاده فاطمه

مهدی زاده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوستان - محل خدمت انديمشک

1سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قنادان یاسین

قنادان یاسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت صيدون

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عزیزپور سارینا

عزیزپور سارینا

مهندسي صنايع|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ابراهیم خیش گر علی

ابراهیم خیش گر علی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت دزفول

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اخوان صباغ نگار

اخوان صباغ نگار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
آریان پور زهرا

آریان پور زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت دزفول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
چناری سینا

چناری سینا

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ملائکه زاده عاطفه

ملائکه زاده عاطفه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مهترنژاد یاسمین

مهترنژاد یاسمین

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت بهبهان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
کیوان محمدامین

کیوان محمدامین

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شیری مائده

شیری مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
فائزی نیا محمد

فائزی نیا محمد

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
نژادمهر علیرضا

نژادمهر علیرضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل اليگودرز- محل خدمت دزفول

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
قلاوندی پریا

قلاوندی پریا

تاريخ|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رجب زاده محمدامین

رجب زاده محمدامین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بستان پیرا احمدرضا

بستان پیرا احمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حجت زاده دزفولی سیدمحمدحسین

حجت زاده دزفولی سیدمحمدحسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت اهوازناحيه1

1سال کانونی / 26 آزمون

زبان
ظفرخواه مهدیه

ظفرخواه مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت باوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حلاجی دزفولی عسل

حلاجی دزفولی عسل

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کاسب زاده سارا

کاسب زاده سارا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صفامنش سپیده

صفامنش سپیده

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زکالوند محمدمهدی

زکالوند محمدمهدی

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان -ملاثاني اهواز | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
دهنوی امیرعباس

دهنوی امیرعباس

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان- محل خدمت انديمشک

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
هیودی اشکان

هیودی اشکان

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سلیمی نیا محمدامین

سلیمی نیا محمدامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پورمحمدصحرائی پرشیان

پورمحمدصحرائی پرشیان

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ملایی نیا مریم

ملایی نیا مریم

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
یاقوت پور نگین

یاقوت پور نگین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خیلا علیرضا

خیلا علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شادابی نیا مهدیه

شادابی نیا مهدیه

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
میری عرفان

میری عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خسروی صبا

خسروی صبا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت انديمشک

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
یاسمی فر زینب

یاسمی فر زینب

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پرویزیان پیروز

پرویزیان پیروز

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سروش نیا ساناز

سروش نیا ساناز

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
صراف پور ساناز

صراف پور ساناز

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
سبزی خباز درسا

سبزی خباز درسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مقدس پور حسین

مقدس پور حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احمدی نیا محمدامین

احمدی نیا محمدامین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عیسوند امیررضا

عیسوند امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دزفول

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
کاشی زینب

کاشی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
چهره گشا هانیه

چهره گشا هانیه

مهندسي عمران|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
فخاری مقدم طهورا

فخاری مقدم طهورا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ابتکین علی

ابتکین علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خرم دل علیرضا

خرم دل علیرضا

مهندسي معماري|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زارعی سحر

زارعی سحر

فيزيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جمشیدی پویا شایان

جمشیدی پویا شایان

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
چینی ساز نیکی

چینی ساز نیکی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت شوش

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صفی زاده امیرحسین

صفی زاده امیرحسین

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زرنگ سیدابوالفضل

زرنگ سیدابوالفضل

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
صادقی راد شادی

صادقی راد شادی

نقاشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي مناطق درگير(سيل-زلزله)خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
فتحی حاجیوند محمد

فتحی حاجیوند محمد

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل انديمشک - محل خدمت اهواز ناحيه 4

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غفوری سیدمسیحا

غفوری سیدمسیحا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بدر سیدنوید

بدر سیدنوید

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عادلی نسب رضا

عادلی نسب رضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آرمان نیا آیدا

آرمان نیا آیدا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کاوسی نژاد مصطفی

کاوسی نژاد مصطفی

علوم کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بهاران فر صبا

بهاران فر صبا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
حیدری نازنین

حیدری نازنین

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
امیری منش فاطمه

امیری منش فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رحیمی حسین

رحیمی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شمس صالحی سارا

شمس صالحی سارا

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دزفول

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ارجمندی مهر محمدمهدی

ارجمندی مهر محمدمهدی

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طلوعی علیرضا

طلوعی علیرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت شوش

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
منصورزاده علیرضا

منصورزاده علیرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان- محل خدمت سردشت دزفول

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جنادله احمد

جنادله احمد

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
زرگانی علی

زرگانی علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پوررئیسی محمد

پوررئیسی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت باوي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمودی مریم

محمودی مریم

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت الوار گرم سيري

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حاجی وندقالبی پیمان

حاجی وندقالبی پیمان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول- محل خدمت الوارگرم سيري

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
اعتمادزاده سیده زهرا

اعتمادزاده سیده زهرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
تقی نژادصحرائی نرگس

تقی نژادصحرائی نرگس

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
فرحانی زاده دانیال

فرحانی زاده دانیال

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت انديمشک

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عبدالهی فاطمه

عبدالهی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت سردشت دزفول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدی امین

احمدی امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت باوي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زالی کهیش امیرمحمد

زالی کهیش امیرمحمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت ايذه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
باغ دزفولی فاطمه

باغ دزفولی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حاجت پور ابوالفضل

حاجت پور ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
روغنی زادگان محمدحسین

روغنی زادگان محمدحسین

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رشیدی رویا

رشیدی رویا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوستان - محل خدمت دزفول

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آبروش بیتا

آبروش بیتا

مترجمي زبان انگليسي|موسسه غيرانتفاعي ارشاد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
فولادنژاد مهشید

فولادنژاد مهشید

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | شهريه پرداز

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ایزدیان علی

ایزدیان علی

علوم سياسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
پرهیزگار محمد

پرهیزگار محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
شفی زاده محمدمهدی

شفی زاده محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رجبی زهرا

رجبی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان-محل خدمت ماهشهر

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نیری مهدی

نیری مهدی

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
آقاوندی چهاربری اکبر

آقاوندی چهاربری اکبر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت دزفول

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
3/25/2023 9:17:20 PM